Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…Καθορίστηκε η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Καθορίστηκε η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που θα διενεργείται εντός του β΄ εξαμήνου κάθε έτους, χωρίς ωστόσο να ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία. Ειδικότερα, εάν από την εκκαθάριση προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο αυτό καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένο, σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι και οι μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους που αφορά η εκκαθάριση. Εάν από την εκκαθάριση προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο (μεγαλύτερο των 50 ευρώ), αυτό επιστρέφεται αυτόματα με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου μέχρι και την 31/1 του επόμενου έτους, ανεξαρτήτως εάν υπάρχει οφειλή του ασφαλισμένου προς τον ΕΦΚΑ ή άλλους φορείς για τους οποίους συνεισπράττει ο ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές.

• Αντί της επιστροφής ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει το πιστωτικό υπόλοιπο να μεταφερθεί προς συμψηφισμό με ασφαλιστικές εισφορές των επόμενων μηνών. Εάν από τη διαδικασία εκκαθάρισης δεν προκύπτει διαφορά, δεν αναζητούνται ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του έτους. Επισημαίνεται ότι ειδικά για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2017, η διαδικασία εκκαθάρισης θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου 2018 με κάποιες αποκλίσεις ως προς τη διαδικασία.

• Για την υπαγωγή σε κοινωνική ασφάλιση δικηγόρων και μηχανικών, που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, τίθεται πλέον ως προϋπόθεση η ταυτόχρονη έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη ΔΟΥ. Σε περίπτωση διακοπής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας και διαγραφής από τη ΔΟΥ διακόπτεται και η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ. Το καθεστώς αυτό ισχύει αναδρομικά από 1.1.2017 για όλους τους κλάδους ασφάλισης (κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, επικουρική και εφάπαξ ασφάλιση).

• Για τους μηχανικούς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία ως μηχανικοί καθώς και τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική από την ημερομηνία ανάληψης της έμμισθης σχέσης, χωρίς να εξετάζεται εάν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη ΔΟΥ. Για τους δικηγόρους που είναι εταίροι σε δικηγορικές εταιρείες, καθώς και για τους μηχανικούς που είναι μέλη του ΤΕΕ και δεν έχουν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη ΔΟΥ ως φυσικά πρόσωπα, αλλά μετέχουν ως εταίροι ή μέλη ή διαχειριστές σε εταιρείες με τεχνικό αντικείμενο (αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο), η υπαγωγή σε κοινωνική ασφάλιση καθίσταται υποχρεωτική. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου στη ΔΟΥ (τόσο για τη δικηγορική εταιρεία όσο και για την εταιρεία με τεχνικό αντικείμενο) και η καταχώριση στο ειδικό βιβλίο (μητρώο εταιρειών) που τηρείται είτε από τον δικηγορικό σύλλογο της έδρας της εταιρείας είτε από το ΤΕΕ (ή το ΓΕΜΗ), αντιστοίχως.

• Δεν περικόπτεται κατά 60% η σύνταξη σε όσους συνταξιούχους κατέχουν πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα, από τα οποία αποκομίζουν έσοδα σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι η λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα έργων που δημιουργήθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης συνταξιοδότησης σε καμία περίπτωση δεν συνιστά ανάληψη δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση που αποτελεί και προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων.

• Δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία, που να δικαιολογούν την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ή την παράταση του χρόνου παραγραφής, η «ανώνυμη καταγγελία» στις φορολογικές αρχές για φοροδιαφυγή και η «πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος» του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 172/2018). Η παραπάνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στηρίζεται στο σκεπτικό της προηγούμενης απόφασης της Ολομέλειας (1738/2017). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το σκεπτικό της Ολομέλειας, η διαδοχική παράταση του χρόνου παραγραφής λίγο πριν από τη λήξη είτε της αρχικής παραγραφής είτε της προηγούμενης παρατάσεως αυτής, είχε καταστήσει την εύλογη πενταετή παραγραφή ουσιαστικά ανεφάρμοστη.

• Είναι πλέον δυνατή η υπαγωγή σε ρύθμιση και των οφειλών που είναι βεβαιωμένες αλλά μη ληξιπρόθεσμες, έως και την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οσοι  επιθυμούν να υπαγάγουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής, μπορούν και πριν παρέλθει η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μιας βεβαιωμένες αλλά μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο αιτών δύναται να επιλέξει, κατά την ημερομηνία της αίτησης, την υπαγωγή στη ρύθμιση μιας ή περισσοτέρων εξ αυτών ή ακόμη και δόσεων αυτών (ΠΟΛ 1025/2018).

KATHIMERINI.GR