Πώς φουσκώνει το εκκαθαριστικό η εισφορά αλληλεγγύης

Πότε επιβάλλεται στο πραγματικό και πότε στο τεκμαρτό εισόδημα, με ποιούς συντελεστές και ποιοί εξαιρούνται, τι ισχύει για τους ανέργους

Επί τεκμαρτών και πραγματικών εισοδημάτων θα υπολογιστεί από την εφορία και φέτος η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, με συντελεστές από 2,2% έως 10%, σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο άθροισμα όλων των εισοδημάτων του υπόχρεου ή στο τεκμαρτό, εάν αυτό είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή εάν το πραγματικό εισόδημα είναι 15.000 ευρώ και το τεκμαρτό είναι 20.000 ευρώ, η εισφορά θα υπολογιστεί στο εισόδημα των 20.000 ευρώ.

Για τους μισθωτούς και συνταξιούχους η εισφορά παρακρατείται κάθε μήνα από τα λογιστήρια και εάν υπάρχει διαφορά, καταλογίζεται και καταβάλλεται με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Επίσης, ο μισθωτός και ο συνταξιούχος, ενώ του παρακρατείται η αναλογούσα εισφορά στο μισθό ή στην σύνταξη, εάν έχει και άλλα εισοδήματα, τότε η επιπλέον εισφορά θα τους καταλογιστεί με την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα λάβουν φουσκωμένο εκκαθαριστικό.

Η εισφορά υπολογίζεται από τα taxisnet στο άθροισμα που προκύπτει από τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων:

  • Εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.
  • Εισοδήματα από εκμετάλλευση κεφαλαίου, δηλαδή ενοίκια, τεκμαρτά μισθώματα ιδιοχρησιμοποίησης, τεκμαρτά μισθώματα δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.
  • Εισοδήματα από επιχειρηματικές και γεωργικές δραστηριότητες.
  • Εισοδήματα από υπεραξίες ή κέρδη που έχουν προκύψει λόγω πώλησης επιχειρήσεων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρίες και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
  • Ορισμένα επιδόματα που καταβάλλονται σε αναπήρους και χαμηλοσυνταξιούχους, όπως το εξωϊδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και προσώπων με απόλυτη αναπηρία κάτω από 80% καθώς και το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (το Ε.Κ.Α.Σ.).
  • Λοιπά εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο, όπως τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, οι τόκοι καταθέσεων, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, ομολογιακά δάνεια και REPOS, τα μερίσματα ανωνύμων εταιρειών, ναυτιλιακών εταιριών και ΕΠΕ, οι αμοιβές και οι μισθοί των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών, τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και τα ποσά αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων.
  • Επιδόματα και βοηθήματα, τα οποία δίδονται ως κοινωνικές παροχές για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων.

Πώς υπολογίζεται

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται με κλίμακα συντελεστών από 2,2% έως και 10% και συγκεκριμένα:

-0% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος

-2,2% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,

-5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ,

-6,5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,

-7,5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,

-9% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και

-10% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

Σε περίπτωση που τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίζουν το συνολικό φορολογητέο εισόδημα σε επίπεδο υψηλότερο του δηλωθέντος εισοδήματος αλλά ο φορολογούμενος θα έχει καλύψει την πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που θα έχει προκύψει λόγω τεκμηρίων, επικαλούμενος ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογίζεται όχι επί του υψηλότερου ποσού του τεκμαρτού εισοδήματος αλλά επί του χαμηλότερου ποσού του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος.

Οι εξαιρέσεις

Από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, εξαιρούνται, για όλα τους τα εισοδήματα, οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω καθώς επίσης και οι ολικώς τυφλοί.

Επίσης εξαιρούνται και οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων:

– Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων που καταβάλλονται από τον ΟΓΑ.

– Η αποζημίωση λόγω λύσης εργασιακής σχέσης.

– Τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας και των ασφαλιστικών οργανισμών.

– Οι αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ε.Ε.

– Οι αγροτικές αποζημιώσεις.

Πότε και πώς εξαιρούνται οι άνεργοι

Επίσης, οι άνεργοι που θα δηλώσουν για το 2017 ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εφόσον πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, το ΓΕΝΕ ή το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ή είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των οργανισμών αυτών για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζονται μακροχρόνια άνεργοι και
  2. δεν έχουν, κατά το χρόνο υπολογισμού και επιβολής της εισφοράς, «πραγματικά εισοδήματα», από ακίνητα, εμπορικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, κινητές αξίες και γεωργικές δραστηριότητες κι όχι τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθούς.
ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ (σε ευρώ)
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
έως 12.000 0
14.000 44
16.000 88
18.000 132
20.000 176
22.000 276
24.000 376
25.000 426
26.000 476
28.000 576
30.000 676
32.000 806
34.000 936
35.000 1.001
36.000 1.066
38.000 1.196
40.000 1.326
42.000 1.476
44.000 1.626
46.000 1.776
48.000 1.926
50.000 2.076
52.000 2.226
54.000 2.376
56.000 2.526
58.000 2.676
60.000 2.826
62.000 2.976
64.000 3.126
65.000 3.201
66.000 3.291
68.000 3.471
70.000 3.651
100.000 6.351

 

πηγή logistikoskosmos