Ποιοι χάνουν και ποιοι εξαιρούνται της ρύθμισης των 50.000 ευρώ

Σε ποιες περιπτώσεις ο οφειλέτης μένει εκτός της διαδικασίας

Τα κριτήρια καθώς και τους φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν στη ρύθμιση για το διακανονισμό οφειλών προς το Δημόσιο έως και 50.000 ευρώ, καθορίζει η εγκύκλιος που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ωστόσο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οφειλέτες μπορεί να απωλέσουν το δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις του εξωδικαστικού συμβιβασμού οφειλών.

Πότε χάνεται το δικαίωμα στη ρύθμιση

Οι περιπτώσεις στις οποίες κάποιος μπορεί να χάσει το δικαίωμα ένταξης είναι τρεις:

Α. Όταν δεν καταβάλει ολόκληρες ή μέρος των διακανονισμένων δόσεων, μέχρι να συμπληρώσει συνολικά τρεις δόσεις.

Β. Όταν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος καθώς και τον ΦΠΑ σε διάστημα τριών μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Γ. Όταν ο οφειλέτης παραλείψει να προχωρήσει στις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για αναστολή είσπραξη ή ρύθμιση σε δόσεις, των οφειλών του προς το Δημόσιο, οι οποίες προέκυψαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2016. Η προθεσμία για να προβεί στις συγκεκριμένες ενέργειες, είναι είτε τρεις μήνες από την ημερομηνία υπαγωγής του στη ρύθμιση, είτε για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή του στη ρύθμιση, η προθεσμία είναι δύο μήνες από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στη ρύθμιση

Δικαίωμα ένταξης στις ευεργετικές διατάξης της ρύθμισης, έχουν καταρχάς για φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζουν πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα, που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Προϋπόθεση και στις δύο περιπτώσεις είναι να διατηρούν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

Οι προϋποθέσεις ένταξης για όσους διατηρούν πτωχευτική ικανότητα

Με βάση τα όσα καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο που υπογράφει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέχεια της σχετική υπουργικής απόφασης, το δικαίωμα ένταξης στη ρύθμισης τίθεται σε ισχύ:

Α. Οι συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ. Κατά τον υπολογισμό του συνολικού ύψους των οφειλών, δεν λαμβάνονται υπόψη οφειλές που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017. Οφειλές δηλαδή, προς όλους τους πιστωτές από 1/1/2017 και μετά καθώς και τυχόν άλλες εξαιρούμενες οφειλές, όπως π.χ. οι οφειλές από ανακτήσεις παράνομων κρατικών ενισχύσεων κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017.

Β. Οι συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό άνω του του 85% είναι οφειλές προς το Δημόσιο.

Και σε αυτή την περίπτωση για τον υπολογισμό του ύψους των συνολικών οφειλών του αιτούντος, δεν λαμβάνονται υπόψη οφειλές του αιτούντος που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017.

Προϋποθέσεις για όσους δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα

Στη ρύθμιση έχουν επίσης δικαίωμα να ενταχθούν, πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Προύπόθεση για τη συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων, είναι να έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών, και να διατηρούν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, καθώς και να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4469/2017.

Ποιοι εξαιρούνται της ρύθμισης

Εξαιρούνται οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και οι διαχειριστές αυτών. Επίσης, εκτός της ρύθμισης μένουν, όσοι έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή νομικά πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Εκτός ρύμισης μένουν και όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νομικών προσώπων, οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από το νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση, είτε με δικαστική απόφαση στη διαχείριση αυτών για αδικήματα όπως η φοροδιαφυγή, η λαθρεμπορία, η δωροδοκία, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η κακουργηματική απάτη, η λαθρεμπορία, η δωροληψία, η εκβίαση, η χρεοκοπία και η καταδολίευση δανειστών.

Για τον υπολογισμό του ύψους των οφειλών προς το Δημόσιο λαμβάνονται υπόψη μόνο οι οφειλές, ο οποίες έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2016.

Του Γιώργου Λαμπίρη