Πώς συνεργάζονται τα κράτη για αμοιβαίους ελέγχους και ανταλλαγή πληροφοριών

Αμοιβαίες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας

Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποχρεωτική ανταλλαγη πληροφοριών μεταξύ των κρατών, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, καθορίζοντας τα όσα προβλέπονται στη σχετική Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και ΟΟΣΑ, για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι διευκρινίσεις αφορούν επίσης, τα όσα αναφέρονται περί ανταλλαγής πληροφοριών, στο Πρότυπο Σύμβασης του ΟΟΣΑ περί αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, για φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, οι μορφές Διοικητικής Συνεργασίας είναι οι εξής:

Ι. Ανταλλαγή πληροφοριών μετά από αίτημα: Στόχος είναι να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των πληροφορίων, που παρέχονται από τον εκάστοτε φορολογούμενο ή να συλλέγονται επιπλέον πληροφορίες, που δεν έγιναν γνωστές κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.

ΙΙ. Αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών: Πρόκειται για τη μη συστηματική κοινοποίηση και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα, πληροφοριών, οι οποίες συλλέγονται κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου.

ΙΙΙ. Επίσης τα κράτη πρέπει να ανταλλάσσουν στοιχεία όταν η φορολογική αρχή μιας χώρας, έχει λόγους να υποθέτει ότι σε άλλο κράτος, υπάρχει φοροδιαφυγή.

ΙV. Όταν ο φορολογούμενος πετυχαίνει μείωση φόρου, η οποία συνεπάγεται την αύξηση φόρου για εκείνον ή την υποχρέωση καταβολής φόρου σε άλλο κράτος.

V. Όταν υφίσταται υποψία μείωσης φορολογικών υποχρεώσεων από πλασματικές μεταφορές κερδών, μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

VI. Η ανταλλαγή στοιχείων εφαρμόζεται και όταν από τις πληροφορίες που παρέχει ένα κράτος σε άλλο, εμφανίζονται πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην αξιολόγηση επιβολής φόρου στο άλλο κράτος.

VII. Η ανταλλαγή πληροφοριών, λαμβάνει επίσης χώρα, σε περιπτώσεις που υπάρχει συγκεκριμένη φορολογική γνωμοδότηση για συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα.

VIII. Aυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται και για εισοδήματα φορολογικού κατοίκου άλλης χώρας, ανά τακτά καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

ΙΧ. Ανατροφοδότηση πληροφοριών, σε περιπτώσεις στις οποίες για παράδειγμα προέκυψε φορολογητέα ύλη, μετά την πρώτη φάση παροχής πληροφοριών.

Χ. Διοικητική κοινοποίηση εγγράφων, που αφορά στην κοινοποίηση πράξεων από τις διοικητικές αρχές ενός κράτους, οι οποίες εμπίμπτουν στη φορολογική νομοθεσία ενός από τα κράτη που συμμετέχουνς τη διαδικασία.

ΧΙ. Παρουσία εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων στα γραφεία ελεγκτικής αρχής του άλλου κράτους για τη συλλογή πληροφοριών.

ΧΙΙ.  Διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων από το ένα κράτος στο άλλο, το καθένα από το έδαφός του, με στοχό τη συγκέντρωση πληροφοριών για φορολογούμενους κοινού ή συμπληρωματικού ενδιαφέροντος.

ΧΙΙΙ. Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη φόρων.

Του Γιώργου Λαμπίρη