Φοροδοξίες, 01.04.2018

Γνωρίζετε ότι…

  • To Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με τον Ν. 4504/2017 θέσπισε – μεταξύ άλλων – την απαγόρευση επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών σε ελληνικά λιμάνια σε επαγγελματικά σκάφη αναψυχής με ξένη σημαία, με απώτερο στόχο να καταπολεμήσει τις «παράνομες ναυλώσεις».
  • Όλα τα μη ελληνικά επαγγελματικά σκάφη, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υποχρεούνται μέχρι 14 Ιουνίου 2018 να έχουν εκδώσει Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΠΕΞΕΠΑ), το οποίο είναι έγγραφο πανομοιότυπο με το Ελληνικό Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, εκδίδεται από πιστοποιημένους νηογνώμονες και έχει διετή διάρκεια.  Σε περίπτωση που το ξένο επαγγελματικό σκάφος αναψυχής δεν εφοδιαστεί με ΠΕΞΕΠΑ μέχρι την παραπάνω προθεσμία, απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου μέχρι την έκδοση ή υποβολή του Πιστοποιητικού στην Λιμενική Αρχή.
  • Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία υπάρχει υποχρέωση ΦΠΑ επί των ναύλων από όλα τα επαγγελματικά σκάφη που πραγματοποιούν πλόες στα ελληνικά ύδατα.  Σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδεικτικά Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, κλπ.) εισπράττεται και αποδίδεται ΦΠΑ επί των ναύλων από όλα τα σκάφη – ανεξαρτήτως την σημαία τους – που εκτελούν ναύλους στα χωρικά τους ύδατα.  Στην Ελλάδα, όμως, δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο είσπραξης του ΦΠΑ αυτού. Έτσι, οι πλοιοκτήτες που επιθυμούν την πληρωμή του καταβληθέντος από τους ναυλωτές ΦΠΑ δεν έχουν τη δυνατότητα να τον αποδώσουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
  • Η άποψη των επαγγελματιών του χώρου είναι ότι οι δημόσιες υπηρεσίες αντί να δώσουν το βάρος στην είσπραξη ΦΠΑ επί των ναύλων, νομοθετούν την απαγόρευση επιβιβάσεως και αποβιβάσεως επιβατών στα ελληνικά λιμάνια από επαγγελματικά σκάφη αναψυχής υπό ξένη σημαία και νομοτελειακά τον αποκλεισμό προσέλευσης των επαγγελματικών σκαφών αυτών στην Ελλάδα. Εκτιμάται δηλαδή,  ότι η θεσπισθείσα με τον εν λόγω νόμο απαγόρευση επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών σε Ελληνικά λιμάνια δεν θα βοηθήσει στον περιορισμό των παράνομων ναυλώσεων αλλά θα οδηγήσει στην μείωση της τουριστικής κίνησης που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα μας.
  • Καταργήθηκε η διάταξη που προέβλεπε ότι επαγγελματικά σκάφη αναψυχής με σημαία ελληνικού ή άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. για τα οποία έχει καταβληθεί ο αναλογών ΦΠΑ δεν έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.  Υπενθυμίζεται ότι ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης που απαιτείται να συμπληρώνουν ανά τριετία όλα τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής είναι: 105 ημέρες (χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα), 75 ημέρες (με πλοίαρχο και πλήρωμα) και 25 ημέρες (τα χαρακτηρισμένα παραδοσιακά).
  • Στα πλοία αναψυχής, ιδιωτικά ή επαγγελματικά, άνω των 7 μέτρων και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια επιβάλλεται «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημεροπλοίων».  Το τέλος υπολογίζεται από €16 έως €33 ευρώ ανά μήνα σε συνάρτηση με τα μέτρα του σκάφους.  Για σκάφη άνω των 10 μέτρων το τέλος υπολογίζεται σε 8 ευρώ το μέτρο. Η επιβάρυνση μειώνεται κατά 25% με την προϋπόθεση της επαγγελματικής χρήσης.  Οι παραπάνω επιβαρύνσεις ισχύουν από την 1 Δεκεμβρίου 2017 και εφεξής.  Σε περίπτωση εφάπαξ προπληρωμής για χρονικό διάστημα 12 μηνών παρέχεται έκπτωση 10% στο οφειλόμενο ποσό.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελληνική Δημοκρατία αναφορικά με το ζήτημα της μη είσπραξης του ορθού ποσού ΦΠΑ επί μίσθωσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.  Υπό το ισχύον καθεστώς, η ναύλωση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, τα οποία αποδεδειγμένα προσεγγίζουν ξένο λιμάνι, απαλλάσσεται του ΦΠΑ.  Ωστόσο, επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, ακόμη και χωρίς να αποδεικνύουν την προσέγγιση τους σε ξένο λιμένα, δικαιούνται ποσοστό έκπτωσης ΦΠΑ από 40% έως 60% (με το βασικό συντελεστή 24%) ανάλογα με την κατάταξή τους βάσει του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης, που εκδίδεται από πιστοποιημένους νηογνώμονες.  Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι παραπάνω προνομιακοί εθνικοί κανόνες για τα σκάφη αναψυχής μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, διευκολύνουν την φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ και σε κάθε περίπτωση δεν συνάδουν με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής.
  • Με τις διατάξεις του ν. 4514/2018, τέθηκε σε ισχύ διάταξη σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται του ΦΠΑ οι ναυλώσεις που αφορούν μεταφορά προσώπων με κόμιστρο σε ανοικτή θάλασσα.