Φοροδοξίες, 08.04.2018

Γνωρίζετε ότι:

 • Η Ελλάδα έχει το 2017 τον τρίτο υψηλότερο ανώτατο φορολογικό συντελεστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σουηδία (57,1%) και στη δεύτερη η Πορτογαλία (56,2%). Στους συντελεστές αυτούς έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν επιβαλλόμενοι τοπικοί φόροι και λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκονται η Βουλγαρία (10%), η Τσεχία (15%), η Λιθουανία (15%), η Ουγγαρία (15%) και η Ρουμανία (16%).
 • Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 55% που ισχύει στην Ελλάδα για το έτος 2017 στα φυσικά πρόσωπα είναι ο υψηλότερος που έχει εφαρμοστεί από το 1995 έως σήμερα, με επόμενο υψηλότερο το 49% τα έτη 2010-2012, και χαμηλότερο το 40%, τα έτη 2002-2009.
 • Και στη φορολογία εταιρικών κερδών υπάρχει μία διεθνής τάση μείωσης των συντελεστών κατά τα τελευταία έτη. Έτσι, ο συντελεστής φόρου εταιρικών κερδών μειώθηκε ή πρόκειται να μειωθεί στις ΗΠΑ (21% αντί 35%), στη Γαλλία (25% αντί 33,3%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (17% αντί 30% που ίσχυε έως το 2008) και στην Ολλανδία (20% αντί 25% και 16% αντί 21%).
 • Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε διευκρινίσεις για την απαλλαγή των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων από τον ΦΠΑ (ΠΟΛ 1059/2018). Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ  (εφόσον δεν παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες). Σημειώνεται ότι η απλή παροχή κλινοσκεπασμάτων και οι λοιπές παροχές κοινής ωφέλειας που περιλαμβάνονται στην αξία του μισθώματος (ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, κοινόχρηστες δαπάνες κλπ.) δεν αποτελούν πρόσθετες παροχές υπηρεσίας.
 • Πρόσθετες υπηρεσίες θεωρούνται η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, περισυλλογής απορριμμάτων, αντικατάστασης κλινοσκεπασμάτων και λοιπών οικιακών ειδών, βοηθητικού προσωπικού και λοιπές υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών συνεπάγεται την υπαγωγή του συνολικού αντιτίμου στον ΦΠΑ, καθώς τεκμηριώνει παροχή υπηρεσιών διαμονής.
 • Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ ισχύει τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποχρεούνται να προβούν σε έναρξη εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης από τον ΦΠΑ για τις δαπάνες του εκμισθωτή ή τις δαπάνες επισκευής ή συντήρησης του ακινήτου.
 • Αλλοδαπές εταιρείες που διατηρούν ακίνητο στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα από την εκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση του υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα. Το εισόδημα αυτό υπόκειται σε φόρο με συντελεστή 29%. Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ή ιδιοχρησιμοποίησης του ακινήτου, σε φόρο υπόκειται το τεκμαρτό εισόδημα ύψους 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
 • Η υποχρέωση τήρησης βιβλίων προκύπτει, καθώς από 1.1.2014 το εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτούν αλλοδαπές εταιρείες αντιμετωπίζεται φορολογικά ως «κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα», ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν υπεραξία από τη μεταβίβαση του ακινήτου φορολογείται, επίσης, ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ρητή θέση της Φορολογικής Διοίκησης, εάν η αλλοδαπή εταιρεία που εκμεταλλεύεται το ακίνητο στην Ελλάδα βρίσκεται σε κράτος με το οποίο δεν υπάρχει Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολόγησης, τότε θεωρείται ότι αποκτά, εκ της εκμεταλλεύσεως του ακινήτου και μόνο, μόνιμη εγκατάσταση στην χώρα (ΠΟΛ 1069/2015 και ΠΟΛ 1138/2015).
 • Κατατέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο προτάσεις οδηγιών, αναφορικά με την φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Η πρώτη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση των κανόνων φορολόγησης των εταιρειών, ώστε τα κέρδη να εγγράφονται και να φορολογούνται εκεί όπου οι επιχειρήσεις έχουν σημαντική αλληλεπίδραση με τους χρήστες μέσω ψηφιακών διαύλων. Μια ψηφιακή πλατφόρμα θα θεωρείται ότι έχει φορολογητέα «ψηφιακή παρουσία» ή ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος εάν πληρούνται ορισμένα κριτήρια όπως ο ετήσιος τζίρος, ο αριθμός χρηστών ανά χώρα κ.λπ.
 •  Η δεύτερη πρόταση ανταποκρίνεται στα αιτήματα διαφόρων κρατών μελών για καθιέρωση ενός φόρου, που να καλύπτει τις κύριες ψηφιακές δραστηριότητες οι οποίες επί του παρόντος διαφεύγουν εντελώς τη φορολόγηση στην ΕΕ. Οι νέοι κανόνες, εφόσον ψηφισθούν, θα αλλάξουν επίσης τον τρόπο κατανομής των κερδών στα κράτη μέλη: Η κατανομή των κερδών θα καθορίζεται από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης τη στιγμή της κατανάλωσης και όχι από τον τόπο που βρίσκεται η επιχείρηση παροχής των υπηρεσιών.
 • Από την 1η Μαρτίου 2018 επιτρέπονται αναλήψεις μετρητών από κατάστημα  τράπεζας και ATM έως του ποσού των 2.300 ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό έως του ποσού των 2.000 ευρώ ανά κωδικό πελάτη. Επιτρέπεται πλέον το άνοιγμα λογαριασμού και η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενους λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη.