Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Γνωρίζετε ότι:

Μέχρι 8 Μαΐου 2018 πρέπει να κοινοποιηθούν όλες οι υφιστάμενες εκκρεμείς εντολές φορολογικού ελέγχου (ή προσκλήσεις παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο εκκρεμών εντολών) που δεν έχουν κοινοποιηθεί έως τώρα. Μετά την ημερομηνία αυτή, όλες οι εντολές ελέγχου πρέπει να κοινοποιούνται στον φορολογούμενο υποχρεωτικά εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έκδοσή τους.

Σημαντική αλλαγή αφορά στην υποβολή δηλώσεων με επιφύλαξη: εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, οι φορολογούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και το λόγο της επιφύλαξης. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη εκκαθαρίζονται εντός προθεσμίας 90 ημερών από την υποβολή τους. Εάν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη.

Στο νέο έντυπο δήλωσης φυσικών προσώπων (Ε1) του φορολογικού έτους 2017, έχουν προστεθεί κωδικοί που συμπληρώνονται από όσους φιλοξενούν ενήλικες υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, επιβάλλοντας τη δήλωση του ΑΦΜ του φιλοξενούμενου και τους μήνες φιλοξενίας. Με τον τρόπο αυτόν επιχειρείται να ελεγχθεί, μεταξύ άλλων, το φαινόμενο κατάχρησης διαφόρων κοινωνικών επιδομάτων από πρόσωπα που «δηλώνουν φιλοξενούμενοι».

Προστέθηκαν επίσης στο νέο έντυπο νέοι κωδικοί στους οποίους αναγράφονται χρηματικά ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί, αλλά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν καλύπτουν τεκμήρια. Υποχρεωτικά αναγράφονται μόνο τα ποσά που αποτελούν εισόδημα, ενώ δεν υπάγονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αναγράφονται προαιρετικά. Τα ποσά που αναγράφονται πρέπει να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση. Θεωρούμε ότι οι κωδικοί αυτοί, που μπαίνουν για πρώτη φορά, εξυπηρετούν σκοπούς ελέγχου, ώστε να εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση και να δικαιολογούνται ποσά που εισπράχθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, παρόλο που δεν αποτελούν εισόδημα (π.χ. μείωση κεφαλαίου για κεφαλαιοποιήσεις πριν την 1/1/2014).

Απαλλάσσονται από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος, ακόμη και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ενδεικτικά τα ενδοομιλικά μερίσματα από εταιρείες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έσοδα ναυτιλιακών επιχειρήσεων (η φορολόγηση των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του ν. 27/1975) κλπ. Υπόκεινται όμως σε φόρο μερισμάτων.

Σε πρόσφατες αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Αθηνών (1262/2018 & 1263/2018 Δ.Ε.Δ.), κρίθηκε ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2011 έχει παραγραφεί από τις 30.04.2014, εφόσον έχει εκδοθεί πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. Η χρήση θεωρείται περαιωμένη και δεν μπορεί να επανελεγχθεί από τη φορολογική αρχή. Κατ’ εξαίρεση, είναι επιτρεπτή η διενέργεια νέου ελέγχου εφόσον διαπιστώνονται ή πιθανολογούνται συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως η λήψη ή έκδοση πλαστών-εικονικών στοιχείων ή συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες. Έλεγχος μπορεί επίσης να ξεκινήσει και εφόσον έχει γίνει επιλογή με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, συγκεκριμένων δηλαδή κριτηρίων. Η παραπάνω απόφαση της ΔΕΔ έλαβε υπόψη της και την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΤρΔΕφΑθ 1490/2016), η οποία αφορούσε σε παρόμοια υπόθεση.

Τροποποιητικές δηλώσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και μετά την κοινοποίηση της σχετικής εντολής ελέγχου, αλλά πάντα πριν την έκδοση της πράξης προσωρινού προσδιορισμού του φόρου. Εφόσον από μια τέτοια (εκπρόθεσμη) φορολογική δήλωση προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή, επιβάλλονται επί του ποσού αυτού τα βαρύτερα πρόστιμα, αυτά που θα επιβάλλονταν μετά από φορολογικό έλεγχο, αντί του προστίμου της εκπρόθεσμης δήλωσης. Τέτοια δήλωση δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί με επιφύλαξη. Με την έκδοση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, παύει η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων.

Προβλέπεται μείωση προστίμου κατά 40% σε περίπτωση άμεσης εξόφλησης οφειλής που προκύπτει από τον προσδιορισμό φόρου μετά από φορολογικό έλεγχο, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών. Από τη μείωση αυτή εξαιρούνται οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Οι εταίροι προσωπικών εταιρειών και ΕΠΕ υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ επί των κερδών που λαμβάνουν από την εταιρεία της οποίας τυγχάνουν εταίροι. Αν λαμβάνουν και αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης, τότε εφαρμόζονται οι κανόνες της παράλληλης ασφάλισης και οι εταίροι υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών και επί της αμοιβής.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40390