Φοροδοξίες…..

Γνωρίζετε ότι:

  • Δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου στην περίπτωση προκαταβολής μισθού που συμψηφίζονται εφάπαξ και μέσα στον ίδιο μήνα με τον μισθό του εργαζόμενου. Αντιθέτως, σε προκαταβολή μισθών που εξοφλείται με μηνιαίες κρατήσεις από τις αποδοχές των εργαζομένων, οφείλονται τέλη χαρτοσήμου. Η αντιμετώπιση των προκαταβολών μισθού ως δανείου για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος είναι ανεξάρτητη από αυτήν που ακολουθείται για σκοπούς τελών χαρτοσήμου (ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016).
  • Προκαταβολή μισθού προς εργαζόμενο, που υπερβαίνει τις καθαρές αποδοχές τριών μηνών, αποτελεί φορολογητέα παροχή σε είδος με τη μορφή δανείου. Εξ αντιδιαστολής προκύπτει ότι εφόσον η προκαταβολή μισθών δεν υπερβαίνει τους τρεις καθαρούς μισθούς, τότε δεν συνιστά φορολογητέα παροχή σε είδος, ανεξαρτήτως του χρόνου αποπληρωμής της. Με τη σύναψη σχετικής έγγραφης συμφωνίας, φορολογείται ο τόκος, που αποτιμάται ως η διαφορά του μέσου επιτοκίου της αγοράς και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος. O νόμος αναφέρει επιπλέον ότι σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος με τη μορφή δανείου. Θεωρούμε η τελευταία διάταξη δεν καταλαμβάνει τις προκαταβολές μισθών.
  • Αμφισβητείται εάν εκπίπτει φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα του νομικού προσώπου χορηγία ή δωρεά προς αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ο λόγος είναι ότι η δωρεά μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν πληροί το κριτήριο της πραγματοποίησης προς το συμφέρον της επιχείρησης, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωσή της. Συνεπώς, η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα θα εξαρτηθεί από την κρίση των ελεγκτικών οργάνων λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν, καθώς και τα ρητά προσδιοριζόμενα οικονομικά οφέλη μίας τέτοιας ενέργειας.
  • Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα προβλέπεται μείωση φόρου 10% επί των δωρεών προς μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος. Σε περίπτωση υπέρβασης,το ποσό της δωρεάς που αναγνωρίζεται περιορίζεται σε ποσό ίσο με το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.
  • Διανομές κερδών σε ιδρυτές αλλοδαπών εμπιστευμάτων (Trusts) και αλλοδαπών ιδρυμάτων (Foundations) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος αποτελούν φορολογητέο εισόδημα από μερίσματα, λόγω της ιδιότητας τους ως δικαιούχων που έχουν εισφέρει δικά τους κεφάλαια προς τις οντότητες αυτές. Όταν όμως οι διανομές αυτές γίνονται σε τρίτα ωφελούμενα πρόσωπα που δεν έχουν εισφέρει δικά τους κεφάλαια, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας δωρεών ή κληρονομιών.
  • Διατροφή που καταβάλλεται βάσει συμβολαιογραφικού εγγράφου κατά το χρονικό διάστημα της διάστασης των συζύγων απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Υπόκειται, ωστόσο, σε εισφορά αλληλεγγύης κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φόρου εισοδήματος. Ελλείψει της τήρησης του τύπου του συμβολαιογραφικού εγγράφου, η παραπάνω απαλλαγή ενδέχεται να αμφισβητηθεί από τις Φορολογικές Αρχές.
  • Οι σύζυγοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, εφόσον δεν συναινούν στην υποβολή κοινής δήλωσης και δεν συντρέχει προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 330/2018), η διατήρηση της υποχρέωσης του συζύγου να υποβάλλει την δήλωση και για το εισόδημα της συζύγου του, δεν υπαγορεύεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει ως υπόχρεο για τον φόρο, τα τέλη και τις εισφορές που αναλογούν στο εισόδημα του, κάθε σύζυγο χωριστά. Ομοίως, σε κάθε σύζυγο χωριστά γίνεται η βεβαίωση του φόρου σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
  • Η δυνατότητα χωριστής υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των συζύγων δεν θα δοθεί τεχνικά για τις φετινές δηλώσεις που αφορούν στο έτος 2017. Σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την προσαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων.
  • Επισημαίνεται για τις τρέχουσες δηλώσεις φορολογικού έτους 2017 εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα ξεχωριστής βεβαίωσης φόρου ή επιστροφής φόρου χωρίς συμψηφισμούς χρεωστικού και πιστωτικού υπολοίπου μεταξύ των συζύγων, όπως ίσχυσε και στα παλαιότερα φορολογικά έτη, κατόπιν αιτήσεως των φορολογουμένων για διαχωρισμό οφειλής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, κρίθηκε ότι το σύνολο της καταβαλλόμενης αποζημίωσης σε απολυθέντες υπαλλήλους εκπίπτει φορολογικά ως πλήρως παραγωγική δαπάνη. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι ακόμη και το ποσό που καταβάλλεται πέραν της προβλεπόμενης αποζημίωσης καταβάλλεται ως ανταπόδοση της παρεχόμενης εργασίας. Το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα της επιχείρησης, αφού και το πέραν του ανώτατου ορίου ποσό φορολογήθηκε στο όνομα των δικαιούχων απολυόμενων υπαλλήλων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και περαιτέρω καταβλήθηκε σε αυτούς ως ανταπόδοση για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην επιχείρηση.

grant thor