Ποιες δαπάνες από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν και ποιες όχι

Τι ορίζεται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία

Όλες οι επιχειρηματικές δαπάνες, οι οποίες πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές τις εκπίπτουν.

Επιπλέον όμως εκπίπτουν και οι περιπτώσεις δαπανών, οι οποίες αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της δεν κρίνεται από τη φορολογική αρχή κατώτερη ή ανώτερη, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η αρχή.

Συν τοις άλλοις όμως εκπιπτόμενες δαπάνες θεωρούνται και εκείνες, οι οποίες εγγράφονται στα βιβλία απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί η επιχείρηση για την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Στον αντίποδα, υπάρχουν περιπτώσεις δαπανών, οι οποίες δεν εκπίπτουν και είναι οι εξής:

-οι τόκοι από δάνεια που έλαβε η επιχείρηση από τρίτους – εκτός από τα τραπεζικά δάνεια – εφόσον αυτά υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν, εάν το επιτόκιο ήταν ίσιο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πιο κοντινή χρονικά περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού.

-οι δαπάνες που αφορούν σε αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών που ξεπερνούν τα 500 ευρώ, σε περίπτωση κατά την οποία η εξόφληση – ολική ή τμηματική – πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής

-οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί

-οι προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών επαιτήσεων, με εξαίρεση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του νόμου 4172/2013

-τα πρόστιμα, οι ποινές και οι προσαυξήσεις

-οι αμοιβές σε χρήμα ή σε είδος, που συνιστούν ποινικό αδίκημα

-ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, ο οποίος επιβάλλεται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί σε δαπάνες που δεν εκπίπτουν, εφόσον αυτός δεν εκπίπτει ως ΦΠΑ εισροών

-το τεκμαρτό εισόδημα σε περιπτώσεις ιδιόχρησης εφόσον υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου

-οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων, που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό τα 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης

-οι δαπάνες για εορταστικές εκδηλώσεις, στίτισης και διαμονής προσώπων, που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ανά άτομο και σε περίπτωση που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% του ακαθάριστου ετήσιου εισοδήματος της επιχείρησης

-οι δαπάνες ψυχαγωγίες. Εξαίρεση αποτελεί ωστόσο εάν η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου, σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής

-οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες

-όλες οι δαπάνες που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που είναι φορολογικός κάτοικος σε μη συνεργάσιμο με την Ελλάδα κράτος ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Εξαίρεση αποτελεί, εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές, οι οποίες δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών, εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή

-οι δαπάνες στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση τους δεν έχει πραγματοποιήθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσο παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, όπως ορίζεται από 22 Δεκεμβρίου του 2016 και μετά. Σημειώνεται ότι για αμοιβές που αφορούν τον Ιανουάριο του 2017 λόγω της εφαρμογής των νέων διατάξεων, οι προκαταβολές που έχουν καταβληθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου 4446/2016, θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση ανεξάρτητα από τον τρόπο εξόφλησης.

Συνδυαστική εξέταση των εκπιπτόμενων με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες

Σημειώνεται ότι οι εκπιπτόμενες δαπάνες εξετάζονται συνδυαστικά με τις δαπάνες που δεν εκπίπτουν. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει πως όποια δαπάνη εναρμονίζεεται με τα κριτήρια παροχής έκπτωσης και την ίδια στιγμή δεν εντάσσεται στον κατάλογο των δαπανών που δεν εκπίπτουν, τότε αυτή εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα.

Τέλος οι εκπιπτόμενες δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους αναφοράς, ενώ εξαιρούνται τα τέλη και οι φόροι καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους – εκτός των τελών κυκλοφορίας και των τελών διαφήμισης.

forologikanea.gr