Πότε μεταφέρεται ζημία από μετασχηματισμό επιχειρήσεων

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μεταφέρεται η ζημία κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί σε περίπτωση κατά την οποία η απορρόφηση μίας εταιρείας από άλλη εταιρεία γίνεται με βάση τις διατάξεις του  νόμου 2166 του 1933, καθώς τότε δεν μεταφέρεται η ζημία ούτε της απορροφούμενης εταιρείας, ούτε της απορροφώσας.

Θυμίζουμε ότι στον 2166 ορίζεται πως σε περίπτωση κατά την οποία μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, υφίσταται υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων ή τρέχουσας, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.2238/1994 περί μεταφοράς ζημιών προς συμψηφισμό στα επόμενα πέντε οικονομικά έτη.

Σε ό,τι αφορά διαδικασίες απορρόφησης, οι οποίες για να πραγματοποιηθούν συντάσσονται ισολογισμοί μετασχηματισμού από 11 Απριλίου του 2012 και ύστερα – οπότε και δημοσιεύθηκε ο νόμος 4072 του 2012 – μεταφέρεται μόνο η ζημία παρελθουσών χρήσεων της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας ή ΕΠΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 322 του νόμου 4072/2012.

Ωστόσο, εάν ο μετασχηματισμός των εταιρειών πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1297 του 1972,  «περί παροχής φορολογικών κινήτρων για τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων για τη δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων», τότε μεταφέρεται μόνο η ζημία της εταιρείας που απορροφά και όχι εκείνης που απορροφάται.

Αναφορικά με υποθέσεις συγχωνεύσεων ή διάσπάσεων επιχειρήσεων, με βάση τα όσα ορίζει το άρθρο 54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), τότε η απορροφώσα εταιρεία έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τις ζημίες της απορροφούμενης ή διασπώμενης επιχείρησης, με εφαρμογή των ίδιων όρων που θα ίσχυαν για απορροφούμενη ή διασπώμενη επιχείρηση, εάν η συγχώνευση – διάσπαση δεν είχε πραγματοποιηθεί.

Τέλος, σημειώνεται ότι εάν η μετατροπή πραγματοποιηθεί είτε με βάση τις διατάξεις του ν΄μου 2166 του ’93, είτε με τις διατάξεις του νομικού διατάγματος 1297 του ’72, που μπορεί για παράδειγμα να αφορά στη μετατροπή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά της ζημίας της μετατρεπόμενης.

forologikanea.gr