Τι ισχύει για όσους έχουν εισόδημα σε εσωτερικό και εξωτερικό και μένουν στην Ελλάδα

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μείωση φόρου

Την υποχρέωση να δηλώσουν τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, έχουν οι φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν ξενική υπηκοότητα και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας και ταυτόχρονα εισπράττουν εισοδήματα εδώ, ως μισθωτοί.

Σε αυτή την περίπτωση, κάθε φορολογούμενος με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, ο οποίος στη διάρκεια του φορολογικού έτους αναφοράς απέκτησε εισόδημα στο εξωτερικό, για το οποίο έχει φορολογηθεί εκεί, προκειμένου να τύχει της μείωσης φόρου, με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλλει συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

− Για τις χώρες με τις οποίες υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (Σ.Α.Δ.Φ.), βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

− Για τις λοιπές χώρες, με τις οποίες δεν υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ, βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή.

− Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, απαιτείται βεβαίωση από το πρόσωπο αυτό, θεωρημένη από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή. Η θεώρηση αυτή δεν απαιτείται όταν η παρακράτηση διενεργείται από δημόσιο φορέα, ασφαλιστικό οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Επισημαίνουμε ότι η βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Χάγης [ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α188/27−11−1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση. Η σχετική βεβαίωση υποβάλλεται πρωτότυπη και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα.

Του Γιώργου Λαμπίρη