Εξωδικαστικός: Στις 250.000 ευρώ τα χρέη που μπορούν να ρυθμιστούν

Σειρά βελτιώσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες, αλλά και να διευρυνθεί ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων που θα θελήσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο και τις τράπεζες μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, συμφώνησε η κυβέρνηση με τους θεσμούς.

Μέσω των νέων ρυθμίσεων, που θα ψηφιστούν έως τις 15 Ιουνίου, επιδιώκεται να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που θα μπορούν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους θεσμούς προβλέπει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του νόμου σε πέντε περιπτώσεις.

• Την αύξηση του ύψους των οφειλών προς το Δημόσιο που μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα συνολικά χρέη που μπορούν να ρυθμιστούν αυξάνονται σε 250.000 ευρώ – 125.000 ευρώ προς ΑΑΔΕ και 125.000 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία. Μέχρι σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούσαν να ρυθμίσουν χρέη έως 100.000 ευρώ – 50.000 ευρώ προς ΑΑΔΕ και 50.000 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία.

• Την ένταξη και των οφειλών που δημιουργήθηκαν το προηγούμενο έτος και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, δηλαδή ήταν σε τρίμηνη καθυστέρηση στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Ο νόμος σήμερα «σταματά» στα χρέη του 2016. Η δυνατότητα ένταξης και των χρεών του 2017 θα ισχύσει σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες για τα χρέη που έχουν προς το Δημόσιο και σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις για τις οφειλές που έχουν προς το Δημόσιο, τις τράπεζες ή τους προμηθευτές.

• Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν οι ομόρρυθμοι εταίροι και τις εξω-εταιρικές οφειλές τους, δηλαδή τις προσωπικές τους οφειλές σε ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Στην περίπτωση αυτή η επιλεξιμότητά τους, δηλαδή το κατά πόσον θα γίνεται δεκτή η πρόταση ρύθμισης, θα κρίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας.

Τη δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας γι’ αυτούς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (π.χ. αγρότες), προκειμένου να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους και προς τράπεζες (μέχρι τώρα επιτρεπόταν η χρήση της πλατφόρμας μόνο για διμερείς ρυθμίσεις των προσώπων αυτών με ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ).

• Τη ρύθμιση των οφειλών και προς τις εταιρείες leasing και factoring.

Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν δεν επηρεάζουν τα βασικά κριτήρια που πρέπει να ισχύουν για να ενταχθεί μια επιχείρηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τα οποία είναι:

• Να έχει συνολικό ύψος οφειλών προς όλους τους πιστωτές (Δημόσιο και ιδιώτες) άνω των 20.000 ευρώ.

• Σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, πριν υποβάλει την αίτηση, να έχει θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση (equity).

Οι επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι ελάχιστες –περιορίζονται σε 42– και οι τράπεζες δέχονται ισχυρή κριτική για τις προθέσεις τους και την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με την προώθηση βιώσιμων λύσεων για επιχειρήσεις που έχουν χρέη σε πολλαπλούς πιστωτές. Μία από τις βασικές αλλαγές που θα θεσμοθετηθούν είναι η υποχρέωση των πιστωτών να αιτιολογούν τη μη συμμετοχή τους στη διαδικασία, καθώς και την καταψήφιση των προτάσεων ρύθμισης που έχει υποβάλει ο οφειλέτης. Με τον τρόπο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να άρει τους λόγους άρνησης των πιστωτών ή ακόμα και να τεκμηριώσει στους πιστωτές ότι οι λόγοι αυτοί δεν υφίστανται. Οι πιστωτές θα υποχρεούνται επίσης να ενημερώνουν την Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους για την πρόοδο της διαπραγμάτευσης των διμερών διαδικασιών που είναι εκκρεμείς για ένα τρίμηνο. Στις ρυθμίσεις που θα ψηφιστούν έως τις 15 Ιουνίου θα προβλέπεται και συγκεκριμένη διαδικασία για την παραίτηση του οφειλέτη από το αίτημά του για υπαγωγή στον νόμο.

(ΤΡ, 29/5/18)