Ιστιντούτα αισθητικής: Το δικαίωμα υπαναχώρησης και η επιστροφή χρημάτων

Ο εμπορικός κλάδος των Μονάδων Αδυνατίσματος και των ιδιωτικών γυμναστηρίων, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με την υγεία των πολιτών, έχει διαχρονικά μεγάλο αριθμό αναφορών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Συνήγορου του καταναλωτή.

Από την έναρξη της λειτουργίας της, η Ανεξάρτητη Αρχή  έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό καταγγελιών, που ξεπερνούν τις 1.200. Το ποσοστό επίλυσης τους ανέρχεται σε 78% με επιστροφή στους καταναλωτές ποσού που υπερβαίνει τα 1.500.000 ευρώ.

Ο ΣτΚ εξακολουθεί να δέχεται καθημερινά αναφορές που αφορούν σε παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας, αλλά και σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζουν σε βάρος των καταναλωτών επιχειρήσεις γυμναστηρίων, μονάδων αδυνατίσματος και κέντρων αισθητικής.

Σε αρκετές, μάλιστα, περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί από έρευνες που διεξήγαγε η Αρχή, ότι οι ως άνω επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς να διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή την προβλεπόμενη βεβαίωση γνωστοποίησης λειτουργίας που χορηγούν τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Στις περιπτώσεις αυτές ο ΣτΚ, αφού συλλέξει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, ο ΣτΚ έχει υποβάλει στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών πάνω από 50 μηνυτήριες αναφορές (για σωματικές βλάβες, απάτη, παράνομη άσκηση επαγγέλματος, πλαστογραφία, κλπ.).

Η υπ’ αριθ. Ζ1-1262/2007 (ΦΕΚ Β΄ 2122/31-10-2007) υπουργική απόφαση συμπλήρωσε το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή (ιδίως ν. 2251/1994), στον τομέα της παροχής υπηρεσιών από Μονάδες Αδυνατίσματος και Ιδιωτικά Γυμναστήρια, ρυθμίζοντας τόσο το περιεχόμενο και τους όρους των σχετικών συμβάσεων όσο και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών σε περίπτωση προβλημάτων*.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Μονάδες Αδυνατίσματος και τα Γυμναστήρια υποχρεούνται, μεταξύ άλλων:

► Να καταρτίζουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, εφόσον οι τελευταίες παρέχονται σε περισσότερες της μίας επισκέψεις. Οι σχετικές συμβάσεις πρέπει να καταρτίζονται σε δύο όμοια πρωτότυπα έγγραφα, ένα εκ των οποίων παραδίδεται στον καταναλωτή. Στις συμβάσεις πρέπει να αναφέρονται όνομα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, πλήρης διεύθυνση του παρόχου των υπηρεσιών, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Αριθμός Μητρώου της επιχείρησης, καθώς και όνομα και ιδιότητα αυτού που συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό της επιχείρησης, ο αριθμός άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, η χρονολογία και ο τόπος κατάρτισης της σύμβασης. Επίσης, πρέπει να γίνεται αναλυτική περιγραφή της φύσης και των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, ιδίως δε η επιμέρους χρονική διάρκεια κάθε συνεδρίας και να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των συνεδριών ανά κατηγορία υπηρεσιών, με σαφή διαχωρισμό των τυχόν δωρεάν υπηρεσιών, οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης και ιδίως ο τρόπος και ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών και το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και η δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών, με προσφυγή στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού.

► Να παρέχουν, σε χωριστό έντυπο, υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση 

► Να μην εισπράττουν προκαταβολή που υπερβαίνει το 2,5% του συνολικού ποσού της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν εγγραφής, πριν από την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης 

► Να επιστρέψουν στον καταναλωτή, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της δήλωσης υπαναχώρησης ή καταγγελίας, τυχόν αχρεωστήτως εισπραχθέντα χρηματικά ποσά και μάλιστα στη συμφωνηθείσα τιμή, χωρίς να προβούν σε επανακοστολόγηση των υπηρεσιών ή να τον απαλλάξουν από την πληρωμή δόσεων καρτών ή υπολοίπου οφειλής που έχει χρεωθεί σε πιστωτική κάρτα, εφόσον δεν αντιστοιχούν σε αποδεδειγμένα παρασχεθείσες υπηρεσίες.

► Να μη διενεργούν πράξεις που έχουν σχέση με την ιατρική (πλην της παροχής πρώτων βοηθειών και της απλής ιατρικής εξέτασης για τη χορήγηση της γνωμάτευσης ότι είναι ικανοί οι εξεταζόμενοι, χωρίς κίνδυνο για την υγεία τους, να κάνουν χρήση του προγράμματος), καθώς και να μην διαφημίζουν πράξεις που σχετίζονται με την άσκηση ιατρικού επαγγέλματος.

Απαγορεύεται ακόμη η χορήγηση και η με κάθε τρόπο προώθηση ή εμπορία πάσης φύσεως φαρμάκων ή προϊόντων που περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες και άλλων προϊόντων για τα οποία απαιτείται άδεια κυκλοφορίας ή γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Φ..

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καταναλωτή

Ο καταναλωτής που προσέρχεται στις μονάδες αδυνατίσματος πρέπει να εφοδιαστεί με ιατρική γνωμάτευση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα ένταξής του σε πρόγραμμα άσκησης, δίαιτας ή απώλειας βάρους, χωρίς κίνδυνο για την υγεία του.

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα:

► Να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής του πρωτοτύπου της σύμβασης. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με τηλεομοιοτυπία (fax), είτε με συστημένη επιστολή προς τον προμηθευτή.

΄Εντυπη φόρμα υποδείγματος δήλωσης υπαναχώρησης – καταγγελίας συμβάσεων με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο του Συνήγορου του Καταναλωτή: www.synigoroskatanaloti.gr

► Να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε, μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας των 30 ημερών από την παραλαβή της και πριν από τη λήξη του συμφωνημένου προγράμματος και, μάλιστα, χωρίς την επίκληση σπουδαίου λόγου. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο των υπηρεσιών που του έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί. Εφόσον ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση, ο προμηθευτής δικαιούται αποζημίωσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 2,5% επί της αξίας του υπολοίπου ανεκτέλεστου προγράμματος, το οποίο, όμως, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά στη σύμβαση.

► Να επωφεληθεί από τυχόν εκπτώσεις που συμφωνήθηκαν κατά τη σύναψη της σύμβασης και μετά την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των εκατέρωθεν απαιτήσεων.

► Εάν το τίμημα καλύπτεται κατά ένα μέρος ή στο σύνολό του από πίστωση που χορηγείται στον καταναλωτή είτε από τον προμηθευτή είτε από τρίτο (π.χ. τράπεζα), δυνάμει συμφωνίας που συνάπτεται ανάμεσα στον προμηθευτή και τον τρίτο, τότε, ο καταναλωτής, εφόσον ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση ή καταγγελίας της σύμβασης:

 Μπορεί να καταγγείλει και τη σύμβαση πίστωσης με έγγραφη δήλωσή του απευθυνόμενη προς τον πιστωτικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται από τη λήψη της δήλωσης να απαλλάξει τον καταναλωτή από τυχόν υπόλοιπα οφειλών που έχουν χρεωθεί στην πιστωτική του κάρτα για μη παρασχεθείσες υπηρεσίεςΣε περίπτωση υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύμβασης από τον καταναλωτή, ο προμηθευτής υποχρεούται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της υπαναχώρησης ή της καταγγελίας, να του επιστρέψει, στη συμφωνηθείσα τιμή, τυχόν αχρεωστήτως εισπραχθέντα χρηματικά ποσά ή να τον απαλλάξει από την πληρωμή δόσεων καρτών ή υπολοίπου οφειλής χρεωμένης σε πιστωτική κάρτα, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε αποδεδειγμένα παρασχεθείσες υπηρεσίες.

– Εάν η μονάδα αδυνατίσματος ή το γυμναστήριο πτωχεύσουν ή παύσουν, για οποιονδήποτε λόγο, τις εργασίες τους, ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει στον πιστωτικό φορέα μόνο το τίμημα των παρασχεθεισών υπηρεσιών και μέχρι το χρόνο που υπήρχε η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών.

Χρήσιμες συμβουλές προς τους καταναλωτές

  1. Να αποχωρούν από το χώρο του κέντρου αδυνατίσματος και αισθητικής, αν νιώσουν ψυχολογική πίεση ή οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση ιδίως για την προώθηση υπηρεσιών ή προϊόντων.
  2. Να μην εξοφλούν το κόστος του προγράμματος προκαταβολικά, ακόμη και αν εμφανίζεται ως προσφορά ή συνοδεύεται με δώρα.
  3. Να επιβεβαιώνουν την ιδιότητα του προσώπου που πραγματοποιεί τις θεραπείες αισθητικής ή αδυνατίσματος.
  4. Να μην λαμβάνουν σκευάσματα χωρίς να επιβεβαιώσουν προηγουμένως ότι είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ..
  5. Να ενημερώνουν άμεσα την Τράπεζα, εφόσον έχουν πληρώσει με πιστωτική κάρτα, σε περίπτωση υποβολής δήλωσης υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύμβασής τους ή παύσης της λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της μονάδας αδυνατίσματος.
  6.  Να υποβάλουν αναφορά στον Συνήγορο του Καταναλωτή, χωρίς καθυστέρηση, σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν πρόβλημα

πηγή: http://www.synigoroskatanaloti.gr/