Πολυνομοσχέδιο: Δείτε το όπως ψηφίστηκε

ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Αφορά τις διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις για:

Φορολογικές διατάξεις

Παρακράτηση φόρου 5% σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο και ξεναγούς

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως «στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%».

Παγιώνονται οι διατάξεις για τους περιστασιακά απασχολούμενους, δηλαδή να φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών/συνταξιούχων εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ρύθμιση θεμάτων για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων στο Υπουργείο Οικονομικών.

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έξοδα επιχειρήσεων οι ασφαλιστικές εισφορές νέων θέσεων εργασίας προσαυξημένες κατά ποσοστό 50% και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και της μισθολογικής δαπάνης κατά το έτος πρόσληψης.

Η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. ως κύρια κατοικία προς συγγενείς.

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ

Οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίοι κάνουν έναρξη εργασιών μπορούν να υπαχθούν απευθείας στο καθεστώς απαλλαγής από ΦΠΑ.

Εταιρείες καπνικών προϊόντων

Οι εταιρίες θα καταβάλλουν στο Δημόσιο αποζημίωση σε περίπτωση κατάσχεσης προϊόντων τους (50.000 τεμαχίων και άνω.), γιατί θεωρείται ότι έχουν αντικειμενική ευθύνη.

Φόρος μεταφοράς επιβατών

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σημαία η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 27/1975, υπόκεινται σε φόρο για το κέρδος από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων από ελληνικούς αερολιμένες και λιμένες και μέχρι τον λιμένα προορισμού.

Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων

Σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά, τα μη διανεμηθέντα κέρδη υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Ο οφειλόμενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους. Τα ίδια ισχύουν και όταν ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία με αποτέλεσμα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων.

Εργασιακά – ασφαλιστικά

Περιγράφονται ως βασικές προτεραιότητες η συνέχεια της εφαρμογής της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και τις παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η καταπολέμηση της αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας.

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων

Αφορά τους νέους συνταξιούχους

Οι αλλαγές σε εξωδικαστικό μηχανισμό – νόμο Κατσέλη

Όσοι δανειολήπτες ζητούν την υπαγωγή τους στο Νόμο Κατσέλη θα αντιμετωπίσουν άρση τραπεζικού απορρήτου, ενώ θα μπορούν να υπάγονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό και των επιχειρηματικών οφειλών που δημιουργήθηκαν πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 2017.

Διαφοροποιούνται οι οφειλές προς το Δημόσιο και τρίτους για τις οποίες παίζει ρόλο ο χρόνος βεβαίωσης, από τις οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες κρίσιμος καθίσταται ο χρόνος γέννησης της οφειλής, με σκοπό να μη χάνει για αυτές ο οφειλέτης το δικαίωμα ρύθμισης των εισφορών του 2017, αν αυτές βεβαιώθηκαν το 2018.

Όσον αφορά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας θα γίνεται βάσει της εμπορικής αξίας, αν υφίσταται έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή ακινήτων.

Επίσης, αν ο οφειλέτης καθυστερεί την πληρωμή τουλάχιστον τριών μηνιαίων δόσεων που ορίστηκαν για το διάστημα από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, τότε θα παύει να ισχύει η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, υπό την προϋπόθεση ο πιστωτής να του έχει στείλειεξώδικο.

Προβλέπεται η δυνατότητα ομόρρυθμων εταίρων να υποβάλλουν και οι ίδιοι αίτηση για τη ρύθμιση των δικών τους οφειλών και η δυνατότητα υποβολής αίτησης επιχειρήσεων, που δεν υπάγονται στην κανονική διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, που όμως επιθυμούν να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους.Προβλέπεται άρση του τραπεζικού και του φορολογικού απορρήτου και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Διατάξεις, που αφορούν τα φάρμακα και τους φαρμακοποιούς

Προβλέπεται η μηδενική συμμετοχή για τους ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα για τη θεραπεία χρόνιων και σοβαρών παθήσεων από 10%.

Θεσπίζεται για τους φαρμακοποιούς ως αντικίνητρο πώλησης αλλά και ως αντιστάθμισμα στην αύξηση των δαπανών του ΕΟΠΥΥ ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8% επί της λιανικής τιμής των συνταγογραφούμενων off patent.

Αναπτυξιακές διατάξεις

Μεταρρύθμιση για την απλούστευση των επιμέρους διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, με τη πρόσθεση νεων ΚΑΔ.

Τροποποιείται το πλαίσιο που αφορά την απονομή του Ελληνικού Σήματος, αλλά και την παρακολούθηση των εμπορικών σημάτων