Με υπογραφή λογιστή οι οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών

Τι ισχύει σε περιπτώσεις λύσης εταιρειών

Συγκεκριμένες ρυθμίσεις φέρνει ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες, αναφορικά με τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τις ετήσεις εκθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται στο νόμο ότι εκτός από τους εταιρικούς εκπροσώπους, οι ετήσιες καταστάσεις θα υπογράφονται όχι μόνο από τους εταιρικούς εκπροσώπους, αλλά και από τον υπεύθυνο για τη σύνταξή τους από το νόμο, λογιστή, ο οποίος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και να κατέχει άδεια Α’ τάξης. Θυμίζουμε ότι με τον προηγούμενο νόμο, οριζόταν ότι τις οικονομικές καταστάσεις υπέγραφε ο διευθυντής του λογιστηρίου της εκάστοτε εταιρείας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το νέο νομικό καθεστώς, η κατάρτιση, ο έλεγχος καθώς και η έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται από το νόμο 4308 του 2014 καθώς και από κάθε άλλη ειδική διάταξη, η οποία ρυθμίζει τα συγκεκριμένα θέματα.

Στις διατάξεις του νόμου ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι η τήρηση των εταιρικών βιβλίων, πρέπει να πραγματοποιείται στα ελληνικά. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία επιτρέπεται να τηρούνται και σε άλλη γλώσσα.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων μίας ανώνυμης εταιρείας, καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, όπως είναι η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου καθώς και άλλα αντίστοιχα έγγραφα, δεν εμφανίζονται αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται λύση εταιρείας

Σχετικά με τη δυνατότητα λύσης μιας εταιρείας σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια έχουν κατέλθει στο 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου της, παύει πλέον να ισχύει. Αναφορικά με τη λύση μιας εταιρείας με δικαστική απόφαση λόγω μη υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, θα πρέπει οι καταστάσεις να μην έχουν υποβληθεί για δύο συνεχόμενα έτη – χρήσεις, αντί για τρεις που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς.

Τέλος, ένας λόγος για τη λύση της εταιρείας, ο οποίος συμπληρώνεται με το νέο νόμο, είναι όταν απορρίπτεται η αίτηση πτώχευσης, διότι ο οφειλέτης εμφανίζει αδυναμία να καλύψει τα έξοδα της διαδικασίας. Ας σημειωθεί μάλιστα ότι μειώνεται από 6 μήνες και 3 μήνες δυνατότητα παράτασης με το προηγούμενο καθεστώς, σε 4 μήνες χωρίς παράταση, η δυνατότητα του μετόχου ή όποιου έχει έννομο συμφέρον, να ζητήσει την άρση των λόγων λύσης μιας επιχείρησης.