Φοροδοξίες, 01.07.2018

Γνωρίζετε ότι:

  • Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Οδηγία 2015/849). Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μέτρα δέουσας επιμέλειας προς διερεύνηση πιθανού ξεπλύματος πρέπει να εφαρμόζονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: α) σε κάθε περιστασιακή συναλλαγή μεταφοράς χρηματικών ποσών άνω των €1.000, β) σε περιστασιακές συναλλαγές εμπόρων που υπερβαίνουν τα €10.000 (μεμονωμένα ή αθροιστικά) και γ) σε συναλλαγές παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων άνω των €2.000.
  • Η Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αναλαμβάνει τη διερεύνηση και αξιολόγηση πιθανών ύποπτων συναλλαγών, που υποβάλλονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην Αρχή από την αλλοδαπή. Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει υπόνοια ότι περιουσία ή συναλλαγή συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος, η Αρχή μπορεί να διατάσσει άμεσα την προσωρινή δέσμευση της περιουσίας, καθώς και να απαγορεύει τη διενέργεια της συγκεκριμένης συναλλαγής.
  • Μέχρι 31.12.2018 πρέπει να ενσωματωθεί στο εσωτερικό μας δίκαιο η Οδηγία κατά της φοροαποφυγής, με την οποία τίθενται μέτρα κατά του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού (Οδηγία 2016/1164). Συγκεκριμένα, με την Οδηγία προβλέπονται σημαντικοί περιορισμοί στην εκπεσιμότητα των τόκων, ενισχύεται το πλαίσιο επιτήρησης των ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών, ενώ παράλληλα εισάγεται γενικός κανόνας απαγόρευσης των καταχρηστικών πρακτικών. Η Οδηγία προβλέπει, επίσης, την επιβολή φόρου κατά την «έξοδο» – μεταφορά φορολογικής κατοικίας (‘exit tax’). Τα νέα μέτρα θα ισχύουν από 1.1.2019 και εφεξής. Ειδικά όσον αφορά τους κανόνες για φορολόγηση κατά την έξοδο, η προθεσμία μεταφοράς των μέτρων στο εσωτερικό μας δίκαιο παρατείνεται μέχρι και 31.12.2019.
  • Από 1.1.2019 οι κανόνες ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών θα καταλαμβάνουν και το εισόδημα από εταιρείες τιμολόγησης, οι οποίες αποκομίζουν έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και δεν προσθέτουν καμία ή προσθέτουν ελάχιστη οικονομική αξία. Το παραπάνω δεν θα έχει εφαρμογή όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία αποδεδειγμένα ασκεί ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα, που υποστηρίζεται από προσωπικό, εξοπλισμό, περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις. Μέχρι σήμερα οι κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες καταλαμβάνουν μόνο το παθητικό εισόδημα, εισόδημα από κινητά (π.χ. εμπορεύματα) και ασφαλιστικές, τραπεζικές ή συναφείς δραστηριότητες. Επί εφαρμογής των κανόνων, το μη διανεμηθέν εισόδημα της αλλοδαπής εταιρείας, κατά το μέρος που αναλογεί στον φορολογούμενο, φορολογείται στην Ελλάδα (Οδηγία 2016/1164).
  • Καθορίστηκε η φορολογητέα αξία για σκοπούς Φ.Π.Α. σε συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων με πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή (ν. 4549/2018). Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι, σε πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων, ως φορολογητέα αξία θα λαμβάνεται η κανονική αξία, όταν η αντιπαροχή είναι κατώτερη αυτής, υπό την προϋπόθεση πως είτε ο προμηθευτής είτε ο λήπτης δεν έχουν πλήρες δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ισχύει απαλλαγή από το φόρο και ο προμηθευτής δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης. Ως «κανονική αξία» νοείται η τιμή που θα έπρεπε να επιβληθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς.
  • Στο 15% καθορίστηκε ο κατώτατος κανονικός συντελεστής Φ.Π.Α. με Οδηγία που εξέδωσετο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22 Ιουνίου 2018. Με τον κατώτατο κανονικό συντελεστή αποφεύγονται οι υπερβολικές αποκλίσεις μεταξύ των συντελεστών Φ.Π.Α. των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται ο κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού, που οφείλεται σε χαμηλότερους συντελεστές Φ.Π.Α., με πιθανές επιπτώσεις στις διασυνοριακές αγοραπωλησίες και το εμπόριο.
  • Για τον υπολογισμό της υπεραξίας από μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών, που απαλλάσσονται της φορολογίας, λαμβάνεται υπόψη το τελικό ποσό που προκύπτει από όλες τις πωλήσεις απαλλασσόμενων μετοχών εντός του ίδιου φορολογικού έτους. Δηλαδή, από τα κέρδη από την πώληση απαλλασσόμενων εισηγμένων μετοχών, αφαιρούνται οι ζημιές που τυχόν προέκυψαν από την ίδια αιτία μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος (π.χ. από άλλες απαλλασσόμενες μετοχές εφόσον πρόκειται για χαρτοφυλάκιο διαφόρων μετοχών). Εάν απομένει θετικό ποσό, αυτό αναγράφεται στους κωδικούς 659-660 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αντιθέτως, εάν το αποτέλεσμα είναι ζημία, αυτή δεν αναγράφεται στη δήλωση φόρου εισοδήματος, καθώς δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί για συμψηφισμό (ΠΟΛ 1082/2018).
  • Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Προκειμένου για τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (π.χ. μετοχές, ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), οι τιμές κτήσης και πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών που εκδίδουν οι χρηματιστηριακές εταιρίες, τα πιστωτικά ιδρύματα ή οιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές, κατά την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής.