Από 100 έως και 500 ευρώ τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας

Συγκεκριμένες κυρώσεις ισχύουν για τους ασυνεπείς ως προς τις διαδικαστικές υποχρεώσεις, οι οποίες προέρχονται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και σχετίζονται με τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, από τις οποίες προκύπτουν πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις. Το ίδιο ισχύει και για την ελλιπή υποβολή δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές – μηδενικές), καθώς και των δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα.

Για υποθέσεις αυτής της μορφής, οι οποίες αφορούν στη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου του 2014 και ύστερα, το πρόστιμο με το οποίο επιβαρύνεται ο παραβάτης ανέρχεται σε 100 ευρώ. Σημειώνεται ότι στις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα περιλαμβάνονται και οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών – προμηθευτών, οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινωτικών συναλλαγών, τα έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, οι γνωστοποιήσεις, οι δηλώσεις μητρώου –με εξαίρεση τη δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο -, η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και άλλες ανάλογες περίπτωσεις.

Διευκρινίζεται ότι ως ελλιπής δήλωση χαρακτηρίζεται εκείνη, η οποία δεν είναι πλήρης ως προς τη συμπλήρωση όλων των τυπικών στοιχείων της δήλωσης, ή εφόσον αυτά έχουν συμπληρωθεί δεν είναι πλήρη ώστε να απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση του φορολογούμενου. Το πρόστιμο για την ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, προβλέπεται μόνο στις φορολογίες κεφαλάιου.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για δηλώσεις μητρώου, πληροφοριακού χαρακτήρα, που αφορούν σε μεταβολές ατομικών στοιχείων φορολογουμένων, φυσικών προσώπων και δηλώνονται ηλεκτρονικά ή για μεταβολές που πραγματοποιούνται ή πρόκειται να λαμβάνονται από άλλους φορείς, μέσω ανταλλαγής αρχείων.

Επίσης για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Ιανουαρίου του 2014 και δεν προκύπτει φόρος ή για δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις και χρήσεις έως 31 Δεκεμβρίου του 2013, το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι 100 ευρώ.

Εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων που προκύπτει φόρος

Για περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δηλώσεων, από τις οποίες προκύπτει φόρος, καθώς και για περιπτώσεις δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία, 250 ευρώ όταν τηρεί απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

forologikanea