Φοροδοξίες 08.07.2018

Γνωρίζετε ότι:

  • Ενισχύονται τα μέτρα διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την πρόληψη της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, με προτεινόμενο Κανονισμό επιχειρείται η καταπολέμηση α) της απάτης «καρουζέλ» κατά την οποία αγοράζονται και επαναπωλούνται αγαθά χωρίς καταβολή Φ.Π.Α., β) της απάτης στο εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και γ) της κατάχρησης του καθεστώτος εισαγωγής αγαθών χωρίς Φ.Π.Α. Τα προτεινόμενα μέτρα αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, ενώ παράλληλα εισάγουν νέα μέσα συνεργασίας, όπως διοικητικές έρευνες που διενεργούνται από κοινού από περισσότερα κράτη.
  • Υπεγράφη συμφωνία για νέο σχέδιο Κανονισμού με στόχο τη βελτίωση του συστήματος ελέγχου ρευστών διαθεσίμωνπου εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.Στο πλαίσιο της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμός 1889/2005), κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ε.Ε. και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ υποχρεούται να δηλώσει το ποσό αυτό στις τελωνειακές αρχές του αντίστοιχου κράτους-μέλους. Ο νέος Κανονισμός έχει διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει και άλλα ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα αγαθά ή χρηματοοικονομικά μέσα, όπως οι επιταγές, οι ταξιδιωτικές επιταγές, οι προπληρωμένες κάρτες και ο χρυσός, καθώς και ρευστά διαθέσιμα που μεταφέρονται με αποστολές ταχυδρομείου, εμπορευμάτων ή ταχυμεταφορών.
  • Η δήλωση ρευστών διαθεσίμων θα πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα από το εάν οι ταξιδιώτες μεταφέρουν τα μετρητά επάνω τους, στις αποσκευές τους ή στα μεταφορικά τους μέσα. Όσον αφορά τα μετρητά που αποστέλλονται με ταχυδρομικά δέματα, ταχυμεταφορές, ασυνόδευτες αποσκευές ή εμπορεύματα σε εμπορευματοκιβώτια («ασυνόδευτα μετρητά»), οι αρχές θα έχουν την εξουσία να ζητούν από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη, ανάλογα με την περίπτωση, να υποβάλει δήλωση γνωστοποίησης. Η δήλωση γίνεται γραπτά ή ηλεκτρονικά, με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου. Οι αρχές θα έχουν την εξουσία να υποβάλλουν σε έλεγχο κάθε αποστολή, συσκευασία ή μέσο μεταφοράς που ενδέχεται να περιέχει ασυνόδευτα μετρητά. Τα κράτη μέλη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδίως όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μετρητά συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα.
  • Τροποποιούνται οι διατάξεις για τον ΕΝΦΙΑ αναφορικά με το έτος 2018 (ν. 4549/2018). Συγκεκριμένα, το αφορολόγητο όριο για τα φυσικά πρόσωπα ως προς τον συμπληρωματικό φόρο καθορίζεται πλέον στα €250.000 (πριν €200.000).  Επιπλέον, η απόδοση του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ προβλέπεται πως θα γίνεται σε μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ειδικά για το έτος 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
  • Η μεταβίβαση ανωνύμων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο θα πρέπει να πραγματοποιείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, σύμφωνα με πρόσφατα κατατεθέν νομοσχέδιο. Το παραπάνω έγγραφο της μεταβίβασης θα πρέπει να διαβιβάζεται στην αντίστοιχη εταιρεία και να τηρείται στο αρχείο της για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από το χρόνο της σχετικής μεταβίβασης.
  • Απαλλάσσεται οριστικά του φόρου η εισφέρουσα επιχείρηση για την υπεραξία που τυχόν προκύπτει κατά την εισφορά κλάδου μεχρήση των ευεργετικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 52 του ν. 4172/2013). Συνεπώς, πρακτικά η υπεραξία δεν θα φορολογηθεί ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα με τον εταιρικό συντελεστή φόρου εισοδήματος (σήμερα 29%) σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησης της.
  • Απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου, αποδεικνύονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι τελικοί μέτοχοι και αυτοί διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα. Εάν δεν υπάρχει Αρχή που να μπορεί βεβαιώσει τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που κατέχουν τις μετοχές, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την οποία δηλώνονται τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, καθώς και ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης από δημόσια αρχή.
  • Με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο ακινήτων εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που εδρεύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν συμμετέχει σε αυτή νομικό πρόσωπο που δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις απαλλαγής.
  • Δεν υποβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ σε περίπτωση τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης με την οποία μόνο προστίθεται προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) έκρινε ότι δεν αποτελεί τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με την έννοια της επαύξησης ή μείωσης της φορολογικής υποχρέωσης του φορολογουμένου αλλά ούτε και εκπρόθεσμη δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα.

grant-thornton