Δίκαιο των ΑΕ:Πώς θα ταυτοποιείται το πρόσωπο που υπογράφει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Μια σημαντική νομοθετική ρύθμιση περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», τονίζει το Οικονομικό Επιμελητήριο σε ανακοίνωσή του.

Οπως αναφέρει, πρόκειται για συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 147, «Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων», όπου ορίζεται υπεύθυνος σύνταξης και υπογραφής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ο πιστοποιημένος λογιστής – φοροτεχνικός Α’ τάξης.

Η συμπλήρωση αυτή ήρθε μετά από παρέμβαση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.

Γιατί είναι σημαντικό; Διότι με τη διασύνδεση του αρχείου των πιστοποιημένων ενεργών λογιστών – φοροτεχνικών Α’ τάξης με το ΓΕΜΗ και το TAXIS, είναι εφικτός ο έλεγχος και η ταυτοποίηση του προσώπου που υπογράφει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι πιστοποιημένος λογιστής φοροτεχνικός Α’ τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, θεωρείται αυτός που υποβάλλει εντός του πρώτου διμήνου του έτους υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι:
• Ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού
• Δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998
• Δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των λογιστών – φοροτεχνικών και 
• Έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση, που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι η ταυτοποίηση του λογιστή – φοροτεχνικού, η οποία μέχρι σήμερα δεν διενεργούνταν από τις αρμόδιες αρχές, είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην ορθή απεικόνιση των οικονομικών και φορολογικών στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών από άτομα που δεν είχαν δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τονίζει το ΟΕΕ.

πηγή: www.euro2day.gr