Πώς αμφισβητείται ο φόρος που προκύπτει από το εκκαθαριστικό

Tη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής έχουν όσοι τυχόν θελήσουν να προβούν σε αμφισβήτηση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, η οποία προκύπτει από την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης. Η διαδικασία αφορά κατά βάση σε όσους υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο.

Προϋπόθεση για να ισχύει η συγκεκριμένη κίνησης από πλευράς του φορολογούμενου, είναι να υποβάλει το οποιοδήποτε αίτημα για επανεξέταση της πράξης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την έκδοσή της.

Η εξέλιξη της διαδικασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου 4174 του 2013, η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε να την εκδόσει. Ο υπόχρεος θα πρέπει στο αίτημα που θα καταθέσει προς τη ΔΕΔ, να αναφέρει τους λόγους και να επισυνάπτει τα έγγραφα, με τα οποία θα αποδεικνύει ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, σε περίπτωση που υποστηρίξει ότι υπάρχει λάθος ως προς τον καταλογισμό του φόρου.

Με τη σειρά της η φορολογική διοίκηση παραπέμπει την ενδικοφανή προσφυγή μαζί με τυχόν συνοδευτικά έγγραφα, σε διάστημα 7 ημερών από την υποβολή της, στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, για να αποφανθεί για το εάν το αίτημα του φορολογούμενου είναι βάσιμο ή όχι.

Δεν ισχύει η αναστολή του 50%
Σημειώνεται ότι με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στη ΔΕΔ δεν ισχύει για την πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, η αναστολή στην καταβολή του αμφισβητούμενου ποσού κατά 50%, όπως ισχύει σε άλλες περιπτώσεις οφειλών. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση αναφορικά με την τύχη της αίτησης, σε διάστημα 120 ημερών. Έχει μάλιστα τη δυνατότητα να καλέσει το φορολογούμενο σε ακρόαση. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον ο υπόχρεος προσκομίσει νέα στοιχεία στην Υπηρεσία ή επικαλεστεί νέα πραγματικά περιστατικά, τότε θα πρέπει να καλείται σε ακρόαση.

Σιωπηρή απόρριψη εάν δεν υπάρξει απόφαση σε 120 ημέρες
Ωστόσο, εάν δεν έχει εκδοθεί απόφαση στο διάστημα των 120 ημερών από την υποβολή της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, σημαίνει ότι το αίτημα έχει απορριφθεί, καθώς θεωρείται ότι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης έχει προβεί σε σιωπηρή απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής.

Πηγή: forologikanea.gr (ΠΕ, 12/7/18)