Φοροδοξίες

Γνωρίζετε ότι:

  • Δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ψηφιακών πλατφορμών στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», σύμφωνα με πρόσφατες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ με το σκεπτικό ότι ο εκμισθωτής έχει υποβάλει τη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή της τελευταίας. Το γεγονός, ωστόσο, ότι η εφαρμογή αυτή δεν έχει ανοίξει ακόμη, οι σχετικές διευκρινίσεις περισσότερο προβληματίζουν παρά διευκολύνουν τους φορολογούμενους, αφού τελικά δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των δανειακών συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3,6%) είναι η έγγραφη κατάρτισή της. Στην περίπτωση έλλειψης έγγραφης σύμβασης, σε τέλος χαρτοσήμου θα υπαγόταν κατά ρητή διάταξη του νόμου η εκδιδόμενη απόδειξη εξόφλησης ή οποιαδήποτε άλλη σχετική προς τη σύμβαση έγγραφη απόδειξη, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει έγγραφο. Οι ταμειακές διευκολύνσεις μεταξύ συγγενών κρίθηκαν ότι αφορούν άτυπη σύμβαση μεταξύ ιδιωτών και ότι δεν υφίσταται η προϋπόθεση για την υπαγωγή σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου. Αντίθετα, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 1,2% στην περίπτωση της ταμειακής διευκόλυνσης (ανάληψη χρημάτων από μέτοχο), η οποία προκύπτει από τα βιβλία της επιχείρησης (ΔΕΔ 2215/2018).
  • Δεν επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, εφόσον έχει τεθεί ο όρος ότι με τον θάνατο οποιουδήποτε δικαιούχου η κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς συνδικαιούχους. Σύμφωνα με τη θέση της φορολογικής διοίκησης, η παραπάνω απαλλαγή περιορίζεται μόνο στους λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και δεν επεκτείνεται σε κοινούς λογαριασμούς της αλλοδαπής. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση παραβιάζει την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων που κατοχυρώνει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Επισημαίνουμε, επίσης, ότι σε περίπτωση που τα ποσά του λογαριασμού μεταβιβαστούν σε άλλο κληρονόμο, που δεν είναι συνδικαιούχος του λογαριασμού, τα ποσά αυτά μπορεί να χαρακτηριστούν ως άτυπη δωρεά χρημάτων και να φορολογηθούν (ΔΕΔ 1096/2017).
  • Δεν επιβάλλονται διασφαλιστικά μέτρα του Δημοσίου (δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κλπ.) με μοναδικό κριτήριο την ιδιότητα κάποιου προσώπου ως προέδρου, αντιπροέδρου κλπ. του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Η φορολογική αρχή οφείλει, επιπλέον, να αποδείξει ότι το πρόσωπο κατά του οποίου λαμβάνονται τα μέτρα, είχε πράγματι ασκήσει τουλάχιστον ένα από τα καθήκοντα διοίκησης, εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο αν και συμμετείχε, κατά την κρίσιμη περίοδο στο Διοικητικό Συμβούλιο ως αντιπρόεδρος Β΄, στην πραγματικότητα στερούνταν οιασδήποτε αρμοδιότητας διοίκησης, εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας, διότι οι αρμοδιότητες αυτές είχαν χορηγηθεί σε τρίτα πρόσωπα (ΣτΕ 999/2018).
  • Κέρδη που διανέμονται σε μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας υπόκεινται σε εισφορές «μισθωτού» σε ποσοστό 34,10% (12,72% ο ασφαλισμένος και 21,38% ο εργοδότης), ανεξαρτήτως εάν τα μέλη Δ.Σ. συμμετέχουν παράλληλα στο κεφάλαιο της Α.Ε. σε ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρότερο του 3%. Σύμφωνα με πρόσφατη έγγραφη θέση του υπουργείου Εργασίας, οι αμοιβές από τα κέρδη καταβάλλονται στα μέλη αποκλειστικά λόγω της συμμετοχής τους στο Δ.Σ., ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία και ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη στο κεφάλαιό της. Συνεπώς, πρέπει να αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά ως εισόδημα από «μισθωτή απασχόληση», έστω και αν φορολογικά αποτελούν μέρισμα.  Επισημαίνεται ότι οι αμοιβές από τα κέρδη δηλώνονται στον ίδιο κωδικό με τα μερίσματα στη δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) (Φ. 10043/44043/55/5.7.2018).
  • Αμειβόμενα μέλη Δ.Σ. που είναι παράλληλα μέτοχοι άνω του 3% στην ίδια εταιρεία καταβάλλουν εισφορές με ποσοστό 26,95% και επί των μερισμάτων που δηλώθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Συνεπώς, κατά τη διαμόρφωση του ασφαλιστέου εισοδήματος από μερίσματα, ο ΕΦΚΑ πρέπει να αφαιρεί από τα μερίσματα το ποσό που αντιστοιχεί σε αμοιβές από τα κέρδη, για τις οποίες έχουν ήδη καταβληθεί εισφορές «μισθωτού». Σε αντίθετη περίπτωση, οι αμοιβές από τα κέρδη θα υπόκειντο δύο φορές σε εισφορές, μία ως εισόδημα από μισθωτή εργασία κατά το έτος καταβολής και μία ως εισόδημα από μερίσματα στο επόμενο φορολογικό έτος. Ερώτημα ανακύπτει εάν οι πληροφορίες και το σύστημα που έχει στη διάθεσή του ο ΕΦΚΑ από το taxisnet επαρκούν ώστε να γίνεται ορθά ο παραπάνω υπολογισμός (Φ. 10043/44043/55/5.7.2018).

grant-thornton