Φοροδοξίες, 19.08.2018

Γνωρίζετε ότι:

  • Είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί με ενδικοφανή προσφυγή η αντικειμενική αξία ακινήτου για σκοπούς ΕΝΦΙΑ, εάν ο φορολογούμενος αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι η αγοραία αξία είναι χαμηλότερη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νομολογία του ΣτΕ (1357/2018), ο φορολογούμενος πρέπει να προβάλει, με συγκεκριμένο ισχυρισμό, ότι η εφαρμοσθείσα τιμή ζώνης είναι (ουσιωδώς) μεγαλύτερη από την πραγματική αγοραία τιμή του ακινήτου του, καθώς και να διατυπώσει συγκεκριμένο αίτημα ως προς το ύψος στο οποίο πρέπει να καθοριστεί η επίμαχη αγοραία αξία. Οι ισχυρισμοί πρέπει μάλιστα να συνοδεύονται από έγγραφα στοιχεία τεκμηρίωσης, δεδομένου ότι, σε τέτοια περίπτωση, αντικείμενο της διοικητικής (ενδικοφανούς) διαδικασίας και της αντίστοιχης διοικητικής δίκης είναι ο προσδιορισμός της αμφισβητούμενης αγοραίας αξίας του ακινήτου και, συνακόλουθα, του ΕΝΦΙΑ ο οποίος αναλογεί κατά το νόμο στην αξία αυτή.
  • Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στον ΦΠΑ δικαιούνται έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών (δηλαδή δαπανών) που συνδέονται με την υπαγόμενη στον ΦΠΑ οικονομική δραστηριότητα. Το δικαίωμα αυτό συντρέχει ακόμη κι αν οι εισροές πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξης, στον βαθμό βέβαια που ανάγονται στο χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η εκπρόθεσμα δηλωθείσα ημερομηνία έναρξης εργασιών, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας (ΠΟΛ 1155/2018).
  • Μέχρι το τέλος του 2018 παρατάθηκε η επιβολή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ (κατά 30%) στα εξής νησιά: Λέσβο, Κω, Χίο, Σάμο και Λέρο. Υπενθυμίζεται ότι από 1.1.2018 είχε καταργηθεί ο μειωμένος συντελεστής στη Λήμνο, την Ικαρία, σε όλα τα Δωδεκάνησα πλην Κω και Λέρου, καθώς και σε μία σειρά από μικρότερα νησιά του Αιγαίου. Έτσι, μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ προβλέπεται μόνο στα νησιά με σημαντικές προσφυγικές ροές.
  • Με χαρτόσημο 3,6% και όχι ΦΠΑ, επιβαρύνεται η «εύλογη αμοιβή» που λαμβάνουν οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας. Η «εύλογη αμοιβή» αναφέρεται στα δικαιώματα που εισπράττονται επί των πωλήσεων μαγνητοφώνων και παρόμοιων συσκευών εγγραφής ήχου ή/και εικόνας, φωτοτυπικών μηχανημάτων, κενών υποθεμάτων δεδομένων και λοιπών τεχνικών μέσων αναπαραγωγής πνευματικών έργων, που πραγματοποιούνται από τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς των εν λόγω συσκευών και τεχνικών μέσων, υπέρ των δικαιούχων δικαιωμάτων αναπαραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Σε χαρτόσημο 3,6% υπάγεται και το «δικαίωμα παρακολούθησης» που λαμβάνουν οι δημιουργοί, όντας εκτός πεδίου ΦΠΑ. Το δικαίωμα παρακολούθησης αποτελεί για το δημιουργό ενός πρωτότυπου έργου τέχνης το ανεκχώρητο και αναπαλλοτρίωτο μεταξύ ζώντων δικαίωμα είσπραξης ενός ποσοστού επί του τιμήματος κάθε μεταπώλησης του εν λόγω έργου, μετά την πρώτη μεταβίβασή του από το δημιουργό ή για λογαριασμό του, εφόσον στη μεταπώληση συμμετέχουν, ως πωλητές, αγοραστές ή ενδιάμεσοι, επαγγελματίες της αγοράς έργων τέχνης, όπως οίκοι δημοπρασιών, γκαλερί έργων τέχνης και γενικά οποιοσδήποτε έμπορος έργων τέχνης. Παραίτηση από το δικαίωμα αυτό δεν χωρεί. Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται από τον πωλητή και προβλέπεται από τον νόμο αναλόγως της τιμής πώλησης του έργου.
  • Δεν θεωρούνται δικαιώματα (royalties) οι πληρωμές σε αλλοδαπή επιχείρηση, έναντι υπηρεσιών πιστοποίησης βιομηχανικού ή άλλου είδους εξοπλισμού, αναφορικά με την πλήρωση των προδιαγραφών (τεχνικών, περιβαλλοντικών, ασφάλεια κ.λπ.) που τίθενται από αρμόδιες αρχές άλλης χώρας, με βάση τις γενικές προβλέψεις της πρότυπης Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του ΟΟΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι ελληνική εταιρεία, καταρχήν δεν πρέπει να προχωρεί σε παρακράτηση φόρου δικαιωμάτων στις σχετικές πληρωμές (ΠΟΛ 1079/2018).
  • Οι πληρωμές για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τόπο παροχής τους (Ελλάδα ή εξωτερικό) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής φυσικό πρόσωπο, είτε αυτός είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας είτε όχι.
  • Επίσης οι παραπάνω πληρωμές υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει την φορολογική του κατοικία σε τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) όταν την αμοιβή τη λαμβάνει η μόνιμη εγκατάσταση (υποκατάστημα) που έχει στην Ελλάδα.
  • Από τη στιγμή όμως που η επιβολή της συγκεκριμένης παρακράτησης περιορίζεται ουσιαστικά μόνο σε εισόδημα που καταβάλλεται σε μη κατοίκους η συμβατότητα της ρύθμισης αυτής με την Πρότυπη Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του ΟΟΣΑ, η οποία επιτάσσει η φορολογία που επιβάλλεται στη μόνιμη εγκατάσταση που διατηρεί η επιχείρηση ενός συμβαλλόμενου κράτους στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος να μην είναι λιγότερο ευνοϊκή από την φορολογία των επιχειρήσεων του κράτους αυτού με τις ίδιες δραστηριότητες, συζητείται.

grant thornton