Φοροδοξίες, 26.08.2018

Γνωρίζετε ότι:

  • Όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα στην Ελλάδα θα πρέπει να γνωστοποιούν πληροφορίες για τον «πραγματικό δικαιούχο» τους προς το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Κατ’ ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η Ελλάδα υιοθετεί τον επί μακρόν αναμενόμενο νόμο (ν. 4557/2018, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 30.07.2018.) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  • Ως «πραγματικοί δικαιούχοι» ορίζονται τόσο τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει ή τα οποία ελέγχουν έναν πελάτη, (νομικό πρόσωπο ή νομικό μόρφωμα), μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής ή ελέγχου ικανού ποσοστού μετοχών (το οποίο ορίζεται σε 25% και άνω σε μη εισηγμένη εταιρεία) ή με άλλα μέσα, όσο και κάθε φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διενεργείται μια συναλλαγή ή δραστηριότητα.
  • Όλα τα νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Oι πληροφορίες αυτές θα τηρούνται σε ειδικό μητρώο στην έδρα των νομικών προσώπων και θα καταχωρούνται μέσω της πλατφόρμας taxisnet στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων το οποίο θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που το Κεντρικό Μητρώο θα τεθεί σε λειτουργία. Το Κεντρικό Μητρώο θα πρέπει να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι την 31.01.2019.
  • Σε περίπτωση που τα νομικά πρόσωπα δεν συμμορφωθούν με την ως άνω υποχρέωση για τήρηση των Πληροφοριών θα αντιμετωπίζουν διοικητικές κυρώσεις. Ως τέτοιες κυρώσεις προβλέπονται οι εξής: (α) δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, (β) πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ τίθεται προθεσμία για την παροχή των Πληροφοριών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Οι Πληροφορίες είναι συνδεδεμένες με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου κάθε νομικού προσώπου.
  • Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕ αυξάνεται από 24.000 Ευρώ σε 25.000 Ευρώ. Οι ΑΕ που κατά την 01.01.2019 έχουν κεφάλαιο κάτω των 25.000 Ευρώ έχουν διορία έως την 31.12.2019 είτε να το αυξήσουν είτε να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης μορφής. Μετά την 31.12.2019, ΑΕ που δεν έχουν προσαρμόσει το κεφάλαιό τους κατά τα παραπάνω, δεν θα δύνανται να πραγματοποιούν οποιαδήποτε νέα καταχώρηση στο ΓΕΜΗ.
  • Από 1.1.2019 η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ θα είναι δυνατή σε ειδικό εταιρικό λογαριασμό που τηρείται όχι απαραίτητα σε τράπεζα στην Ελλάδα, αλλά σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με το σημερινό καθεστώς, είναι υποχρεωτική η κατάθεση σε Ελληνικό λογαριασμό, με αποτέλεσμα να καθίσταται πολλές φορές δυσχερής η λειτουργία των εταιρειών κατά τους πρώτους μήνες αυτής, λόγω σημαντικών καθυστερήσεων που σημειώνονται στο άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού.
  • Από 1.1.2019 αναπροσαρμόζεται η ελάχιστη ονομαστική αξία των μετοχών από 0,30 € σε 0,04 €. Η μείωση αυτή στόχο έχει την ευχερέστερη κυκλοφορία της μετοχής καθώς και τη διευκόλυνση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
  • Με τον νέο νόμο ανωνύμων εταιρειών εισάγεται ο θεσμός του «τίτλου κτήσης μετοχών», διεθνώς γνωστός και ως “warrant”. Οι τίτλοι αυτοί παρέχουν το δικαίωμα στον κάτοχο τους να αποκτήσει μετοχές που εκδίδονται από την εταιρεία έναντι καταβολής ορισμένου ποσού κατά την άσκηση του δικαιώματος.
  • Καταργείται η δυνατότητα λύσης της εταιρείας με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου, με τον νέο νόμο ανωνύμων εταιρειών. Προστίθεται δε ως λόγος λύσης η περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη, σε εναρμόνιση προς τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.
  • Εναρμόνιση προς τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα αποτελεί και η πρόβλεψη δυνατότητας παράλειψης ή διακοπής του σταδίου της εκκαθάρισης της ΑΕ και άμεσης διαγραφής της από το Γ.Ε.ΜΗ. Πιο συγκεκριμένα, στον νέο νόμο ανωνύμων εταιρειών, προβλέπεται ότι μέτοχοι με συμμετοχή άνω του 10% στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και ο εκκαθαριστής, δύνανται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο δικαστήριο, αν η περιουσία της δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, απαιτήσεων ασφαλιστικών ταμείων και φόρων, καθώς και απαιτήσεων δικηγόρων και αμοιβής του εκκαθαριστή. Πάντως το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από τη σειρά με την οποία αναφέρονται οι απαιτήσεις στο νόμο, ούτε από τις διατάξεις περί γενικών προνομίων (αν και τυχόν εμπράγματες ασφάλειες θα πρέπει να είναι σεβαστές), αλλά θα κρίνει με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες και την επιείκεια.

Πηγη: Grant thornton