Φοροδοξίες, 02.09.2018

Γνωρίζετε ότι:

  • Ανάρτηση Μισθώσεων ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (τύπου Airbnb): Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης οι οποίοι θα υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις σε ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, της οποίας επίκειται η έναρξη λειτουργίας. Οι εκμισθωτές και οι υπεκμισθωτές όμως ακινήτων που δεν συνάπτουν βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών υποχρεούνται στην υποβολή της παραπάνω δήλωσης (ΠΟΛ 1162/2018).
  • Λύση μίσθωσης ακίνητης περιουσίας: Από 1.10.2018 σε περίπτωση λύσης μίσθωσης ακινήτου ο εκμισθωτής «δύναται» να δηλώσει τη λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση. Τέτοια δυνατότητα δεν υπήρχε μέχρι σήμερα.
  • Συνιδιοκτησία ακινήτου: Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου, η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» υποβάλλεται από έναν εκ των συνιδιοκτητών. Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, το αποδεικτικό υποβολής επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Υπάρχει δυνατότητα για κάποιον από τους συνιδιοκτήτες να μην αποδεχτεί την μίσθωση.
  • Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου: Υποχρεούνται σε «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» όσοι παραχωρούν δωρεάν τη χρήση ακινήτου σε τρίτο με εξαίρεση την παραχώρηση ακινήτου μέχρι 200 τ.μ. σε συγγενή πρώτου βαθμού για χρήση αυτού ως κύρια κατοικία (ΠΟΛ 1162/2018).
  • Απαλλαγή βραχυχρόνιων μισθώσεων από ΦΠΑ: Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, υπό τον όρο ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται από μέρους του εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές, ανάλογες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρόμοιο τομέα, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, περισυλλογής απορριμμάτων, αντικατάστασης κλινοσκεπασμάτων και λοιπών οικιακών ειδών, βοηθητικού προσωπικού και λοιπές υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών. Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ καταλαμβάνει τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, με την διαφορά ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν θα οφείλουν για την δραστηριότητα αυτή να προβούν σε έναρξη εργασιών.
  • Διατακτικές σίτισης έως 6 ευρώ ημερησίως: Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον τρόπο εξαργύρωσης των διατακτικών σίτισης έως 6 ευρώ (σε εστιατόρια ή supermarkets) προκειμένου για την έκπτωση των σχετικών δαπανών, και συνεπώς οι υπόψη δαπάνες, οι οποίες συνιστούν προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
  • Κυπριακές εταιρείες που δεν διατηρούν φυσική υπόσταση στην Κύπρο: Στις 14 Ιουνίου 2018, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποίησε την πρόθεσή της να αναθεωρήσει την Οδηγία της για την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Με την αναθεώρηση θα τεθούν περιορισμοί όσον αφορά τις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με “εταιρείες-κελύφη”. Συγκεκριμένα, οι κυπριακές τράπεζες θα πρέπει να μη συνάπτουν ή να μην ανανεώνουν επιχειρηματικές σχέσεις με εταιρείες που πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: α) δεν διατηρούν φυσική παρουσία στην χώρα της έδρας τους (πέραν της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), β) δεν αποδεικνύουν ότι διεξάγουν σημαντική οικονομική δραστηριότητα, γ) έχουν την έδρα τους σε κράτος, στο οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή οικονομικών καταστάσεων σε δημόσια αρχή μετά από έλεγχο από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ή δ) είναι φορολογικοί κάτοικοι σε «φορολογικό παράδεισο».
  • Φορολόγηση ποσού ποινικής ρήτρας λόγω πρόωρης λύσης σύμβασης μίσθωσης: Η καταβολή ποσού ως ποινική ρήτρα λόγω πρόωρης λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης δεν αποτελεί εισόδημα και δηλώνεται στους κωδικούς 781-782 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Κρίθηκε ότι το ποσό αυτό δεν έχει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δηλαδή δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης (ΔΕΔ 3316/2018).
  • Πότε έχει εφαρμογή η 15ετής παραγραφή: Η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής, με την παρέκτασή της κατά 3 έτη όταν η εκπρόθεσμη δήλωση υποβλήθηκε κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής. Τυχόν υποβολή αρχικής δήλωσης μετά την πάροδο της πενταετούς προθεσμίας από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης, δεν αναιρεί τον κανόνα της δεκαπενταετούς παραγραφής (ΠΟΛ 1165/2018).
  • Παρακράτηση φόρου όταν ο εργοδότης είναι στην αλλοδαπή & στερείται ΑΦΜ: Δεν προκύπτει υποχρέωση παρακράτησης φόρου κατά την καταβολή αμοιβών ούτε και αποστολής αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών, όταν το εισόδημα προκύπτει βάσει σύμβασης με εργοδότη-επιχείρηση με φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν η παροχή των υπηρεσιών γίνεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.