Στην «τσιμπίδα» της Εφορίας χιλιάδες μέτοχοι εταιρειών

Μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, φέρνει η ενεργοποίηση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται πως όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα στην Ελλάδα, θα πρέπει να γνωστοποιούν πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο τους προς το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Κατ’ ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Ελλάδα υιοθετεί τον επί μακρόν αναμενόμενο νόμο (ν. 4557/2018, ο οποίος είναι σε ισχύ από 30.07.2018) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ως «πραγματικοί δικαιούχοι» ορίζονται τόσο τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει ή τα οποία ελέγχουν έναν πελάτη (νομικό πρόσωπο ή νομικό μόρφωμα), μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής ή ελέγχου ικανού ποσοστού μετοχών (το οποίο ορίζεται σε 25% και άνω σε μη εισηγμένη εταιρεία) ή με άλλα μέσα, όσο και κάθε φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διενεργείται μια συναλλαγή ή δραστηριότητα.

Όλα τα νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρούνται σε ειδικό μητρώο στην έδρα των νομικών προσώπων και θα καταχωρίζονται μέσω της πλατφόρμας Τaxisnet στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που το Κεντρικό Μητρώο θα τεθεί σε λειτουργία.

Το Κεντρικό Μητρώο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τις 31 Ιανουαρίου 2019 και η ενεργοποίηση του θα οδηγήσει σε μεγάλες επιβαρύνσεις χιλιάδες μετόχους εταιρειών. Γιατί; Σήμερα ο τόπος κατοικίας της πλειοψηφίας των μετόχων μίας εταιρείας συνεκτιμάται ως κριτήριο για την ύπαρξη ή μη φορολογικής κατοικίας της εταιρείας στην Ελλάδα.

Η κρίση των ελληνικών φορολογικών αρχών για το εάν ένα αλλοδαπό νομικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος αφορά στον τόπο άσκησης της πραγματικής διοίκησης μίας εταιρείας. Σχετικά, λαμβάνονται υπόψη ο τόπος καθημερινής διοίκησης, ο τόπος διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης ή και των συνεδριάσεων των εκτελεστικών οργάνων (ΔΣ), η κατοικία των μελών ΔΣ, κ.α..

Από την στιγμή που τα στοιχεία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων αποκαλύψουν πως η πλειοψηφία των μετόχων μίας εταιρείας κατοικούν στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό, τότε θα φορολογηθούν στην Ελλάδα και όχι στη χώρα που δήλωναν ως έδρα πχ της μητρικής.

Πηγή: CNN Greece (ΤΕ, 26/9/18)