Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Γνωρίζετε ότι…

– Δημιουργήθηκε στη Γ.Γ.Π.Σ. Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη και ακριβή στοιχεία των φυσικών προσώπων που είναι νόμιμοι και πραγματικοί δικαιούχοι όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., λοιπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) με έδρα, καταρχάς, στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνονται, όπως προβλέπει ο νέος νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (4557/2018), είναι το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η υπηκοότητα, η χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων και το είδος και η έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν.

– Η καταχώριση και ενημέρωση των στοιχείων γίνεται βάσει των αντίστοιχων ειδικών μητρώων που υποχρεούνται πλέον να τηρούν στην έδρα τους όλα τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, με ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου τους ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς το σκοπό αυτό προσώπου. Η προθεσμία για την αρχική καταχώριση είναι 60 ημέρες από την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου. Προθεσμία 60 ημερών ισχύει και για την καταχώριση τυχόν μεταβολών των ανωτέρω στοιχείων.

– Το Μητρώο διασυνδέεται ηλεκτρονικά, μέσω των συστημάτων TAXIS και TAXISnet, με το Φορολογικό Μητρώο (Α.Φ.Μ. και όλα τα στοιχεία του μητρώου) κάθε νομικού προσώπου και νομικής οντότητας που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε. Μπορεί, επίσης, να συνδέεται με το Γ.Ε.ΜΗ., με τα Αποθετήρια Τίτλων και με κάθε άλλο φορέα όπου τηρούνται στοιχεία σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των νομικών προσώπων και οντοτήτων με έδρα στην Ελλάδα.

– Απεριόριστη πρόσβαση στο Μητρώο έχουν η Αρχή Καταπολέμησης και όλες οι άλλες ερευνητικές και ελεγκτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των φοροελεγκτικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., του ΣΔΟΕ, της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, των Οικονομικών Εισαγγελέων και της Οικονομικής Αστυνομίας. Επιπλέον, περιορισμένη πρόσβαση στο Μητρώο δύνανται να έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας έναντι των πελατών τους (τράπεζες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, συμβολαιογράφοι, λογιστές, μεσίτες κλπ.), αποκλειστικά στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτών των μέτρων.

– Πληροφόρηση, τέλος, ως προς τα ελάχιστα στοιχεία του Μητρώου, υπό περιορισμούς που τίθενται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να έχει κάθε πρόσωπο ή οργανισμός που αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον, κατόπιν πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος. Η είσοδος στο Μητρώο γίνεται με ειδικούς κωδικούς του φυσικού ή νομικού προσώπου, οι οποίοι παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε.

– Οι κυρώσεις που συνεπάγεται η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τήρησης ειδικού μητρώου στην έδρα του νομικού προσώπου και ενημέρωσης του Κεντρικού Μητρώου εντός της τεθείσας προθεσμίας είναι: α) η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας του υπόχρεου νομικού προσώπου και β) η επιβολή σε βάρος του προστίμου 10.000 ευρώ ή διπλάσιου, σε  περίπτωση υποτροπής.

– Εκτός από τα στοιχεία των ημεδαπών νομικών προσώπων, αναλυτικά και επίκαιρα στοιχεία για τους νόμιμους και πραγματικούς δικαιούχους και των αλλοδαπών  νομικών προσώπων /πελατών τους, συμπεριλαμβανομένων εξωχώριων εταιρειών και εταιρειών ειδικού σκοπού, δύνανται να καταχωρίζουν και να ανταλλάσσουν οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η καταχώριση γίνεται σε κοινά πληροφοριακά συστήματα που οι τράπεζες μπορούν να συστήσουν, είτε ιδρύοντας ειδικά νομικά πρόσωπα, είτε χρησιμοποιώντας υπάρχοντα, εξειδικευμένα στη συγκέντρωση και επεξεργασία εμπορικών και διατραπεζικών πληροφοριών (όπως ο Τειρεσίας). Πρόσβαση στα συστήματα αυτά θα παρέχεται υποχρεωτικά στην Αρχή Καταπολέμησης, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις εισαγγελικές, ερευνητικές και ελεγκτικές αρχές με αρμοδιότητα στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

– Μετοχές που συμμετέχουν κατά προτεραιότητα σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα («μετοχές κλάδου») μπορεί να προβλέπονται στο καταστατικό ανώνυμης εταιρείας. Η ιδιαιτερότητα των μετοχών αυτών συνίσταται στο γεγονός ότι το μέρισμα τους ισούται καταρχήν με τα κέρδη της δραστηριότητας ενός ή περισσότερων κλάδων από το σύνολο της εταιρικής επιχείρησης. Η σχετική δραστηριότητα θα πρέπει να παρακολουθείται λογιστικά, σαν να ήταν αυτόνομη και ανεξάρτητη, με διαχωρισμό των οικονομικών συναλλαγών και των αντίστοιχων λογιστικών λογαριασμών που επηρεάζουν την εξαγωγή του εταιρικού αποτελέσματος.

– Η καταβολή μερίσματος στις μετοχές κλάδου προϋποθέτει την ύπαρξη καθαρών κερδών, διανεμητέων στο επίπεδο της εταιρείας συνολικά, κατά την τελευταία εταιρική χρήση. Από την άλλη πλευρά, τέτοιες μετοχές δεν δικαιούνται καταρχήν να εισπράξουν μέρισμα εάν η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν απέφερε κέρδος, έστω και αν το συνολικό εταιρικό αποτέλεσμα ήταν θετικό.

Πηγή: Grant Thornton