Φοροδοξίες, 28.10.2018

Γνωρίζετε ότι:

  • Από την 1.1.2019 η πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας  θα γίνεται κατ’ αρχήν από ορκωτό ελεγκτή (αντί του ΔΣ, όπως ισχύει σήμερα), χωρίς διοικητικό έλεγχο της καταβολής (ν. 4548/2018). Σημαντική μεταβολή έναντι του προηγούμενου καθεστώτος, είναι ότι επί εισφορών σε χρήμα η πιστοποίηση πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα εμφανίζει όχι μόνο τις καταθέσεις αλλά και τις τυχόν αναλήψεις, ώστε να αποκαλύπτονται οι τυχόν εικονικές καταβολές.  Κατά τα λοιπά πάντως τα εισερχόμενα στο λογαριασμό χρήματα είναι εξαρχής στη διάθεση του ΔΣ για να τα χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς της εταιρείας και συνεπώς δεν απαγορεύεται η ανάληψη τους.
  • Δεν οφείλεται ΦΣΚ στη διαφορά υπέρ το άρτιον, αλλά ο φόρος καταβάλλεται μόνο όταν το συγκεκριμένο αποθεματικό κεφαλαιοποιηθεί. Τη παραπάνω θέση ρητά επιβεβαίωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε πρόσφατη απόφασή του (ΣτΕ 1774/2018). Το ζήτημα αποτελεί ένα από τα αντικείμενα όπου διαπιστώνεται διάσταση απόψεων μεταξύ της νομολογίας των δικαστηρίων και των υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης. Τα δικαστήρια σταθερά αποφασίζουν ότι η διαφορά υπέρ το άρτιον σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, ενώ αντίθετα η φορολογική διοίκηση από το 2014 άρχισε να αμφισβητεί την απαλλαγή της διαφοράς υπέρ το άρτιον από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.
  • Οι ανώνυμες εταιρείες θα μπορούν να διανέμουν ως προμέρισμα, ακόμη και ολόκληρο το ποσό των καθαρών κερδών, στο μέτρο που αυτά μπορούν να διατεθούν. Προϋπόθεση καταβολής του προμερίσματος «εντός της χρήσης», είναι η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτα αναγκαία ποσά, και η δημοσίευση τους δύο (2) μήνες πριν από την διανομή. Σημειωτέον ότι, με την προηγούμενη ρύθμιση (ισχύει μέχρι 31.12.2018), προβλέπεται περιορισμός του προμερίσματος στο ήμισυ των κερδών που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις.
  • Προβληματική καθίσταται πλέον ουσιαστικά η μεθοδολογία εκτίμησης της αξίας των κληρονομούμενων μετοχών μη εισηγμένων εταιρειών, για σκοπούς υπολογισμού του φόρου κληρονομιάς. Η φόρμουλα για τον υπολογισμό της αξίας των μετοχών που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (ΠΟΛ 1055/2003), έρχεται από το παρελθόν και πρόκειται, επί της ουσίας, για μια υπεραπλουστευμένη διαδικασία αποτίμησης της αξίας των μετοχών. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός πως η φόρμουλα αυτή αναφέρεται σε οικονομικά μεγέθη και κονδύλια, τα οποία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014), είτε δεν υφίστανται πλέον (π.χ. Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης), είτε η έννοιά τους έχει αλλάξει ουσιωδώς (πχ. Ίδια κεφάλαια), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στην πράξη σημαντικές δυσκολίες και ζητήματα που χρήζουν νέων διευκρινίσεων από την διοίκηση.
  • Σε περίπτωση εισφοράς κλάδου ή τμήματος κλάδου συγκεκριμένων παγίων στοιχείων θα πρέπει υποχρεωτικά να εισφερθεί  και το τμήμα της αφορολόγητης έκπτωσης που αντιστοιχεί στα εν λόγω στοιχεία. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση κάποιας επένδυσης με αποθεματικά του συγκεκριμένου αναπτυξιακού νόμου, το αποθεματικό αυτό θα παραμείνει στην εισφέρουσα εταιρεία. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και σε περίπτωση διάσπασης ή εισφοράς κλάδου επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν.4172/2013, (ΠΟΛ 1185/2018).
  • Υποκείμενος στο Φ.Π.Α. μπορεί να εκπέσει το Φ.Π.Α. εισροών του ακόμη και στην περίπτωση που έχει κάνει εκπρόθεσμα έναρξη εργασιών με δήλωση αναδρομικής ημερομηνίας έναρξης. Οι εισροές θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί κατά την περίοδο από την ημερομηνία που δηλώνεται αναδρομικά η έναρξη εργασιών με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής. Ο υποκείμενος στο φόρο θα πρέπει να αποδείξει ότι πρόκειται για εισροές που συνδέονται με την οικονομική του δραστηριότητα. Για μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα υποκείμενους στο φόρο που υποβάλλουν εκπρόθεσμα δήλωση έναρξης εργασιών μόνιμης εγκατάστασης, εκδίδονται από τους αντισυμβαλλόμενους συμπληρωματικά τιμολόγια με την χρέωση του ΦΠΑ που αναλογεί στις φορολογητέες εντός Ελλάδος εισροές. Σε περίπτωση που από την δηλωθείσα ημερομηνία έναρξης έχουν πραγματοποιηθεί εκροές για τις οποίες οφείλεται ΦΠΑ στην Ελλάδα, εκδίδονται τα νόμιμα παραστατικά και χρεώνεται ο αντίστοιχος ΦΠΑ (ΠΟΛ 1155/2018).
  • Δεν επηρεάζεται η αφετηρία του χρόνου διακράτησης (24 μήνες) του ελάχιστου ποσοστού κατοχής συμμετοχών για την απαλλαγή από τον παρακρατούμενο φόρο μερισμάτων, σε περίπτωση μετασχηματισμού με τον οποίο επέρχεται οιονεί καθολική διαδοχή της μετασχηματιζόμενης εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την χορήγηση απαλλαγής σε περίπτωση καταβολής τόκων και δικαιωμάτων (ΠΟΛ 1185/2018).

Grant Thornton