Ποιες οφειλές ρυθμίζονται με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να δώσει την απαραίτητη «ανάσα» στις επιχειρήσεις ρυθμίζοντας συνολικά τα χρέη τους προς Δημόσιο, ασφαλιστικά Ταμεία, τράπεζες και άλλα τρίτα μέρη όπως οι προμηθευτές.

Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας είναι σημαντικό για την επιτυχημένη ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό να υπάρχει ένας αξιόπιστος σύμμαχος που θα σας καθοδηγήσει βήμα-βήμα σε όλη τη διαδικασία. Ας δούμε όμως σήμερα ποιες ακριβώς οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν με την συγκεκριμένη διαδικασία και ποιες μένουν εκτός:

Ειδικότερα, με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρυθμίζονται οι:

Οφειλές προς το Δημόσιο:
Οι απαιτήσεις του Δημοσίου που είναι ήδη βεβαιωμένες, κατά την 31/12/17, με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ένταξης.

Οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:
Οι απαιτήσεις που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31/12/17 με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ένταξης.

Οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς:
Οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα από δάνεια ή πιστώσεις

Οφειλές Υπέρ τρίτων:
Οι βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, κατά την 31/12/17,οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική διοίκηση με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ένταξης.

Ειδικότερες Οφειλές:
Οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύμφωνα με το αρθ.479 του Αστικού Κώδικα

Ποιες Οφειλες Εξαιρουνται

Από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου εξαιρούνται οι οφειλές από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων.

Ακόμη δεν συμμετέχουν στην διαδικασία οι απαιτήσεις των λεγόμενων «μικρών πιστωτών» της επιχείρησης. Ως μικροί πιστωτές θεωρούνται οι πιστωτές της επιχείρησης, με απαιτήσεις οι οποίες: α) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 2.000.000 ευρώ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη, β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 20.000.000 ευρώ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη.

Σημειώνεται όμως ότι αν οι απαιτήσεις των μικρών πιστωτών υπερβαίνουν αθροιστικά είτε τα 20.000.000, είτε συνολικό ποσοστό 15% του χρέους του οφειλέτη, θα συμμετάσχουν στη ρύθμιση οι πιστωτές με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις έως τη συμπλήρωση των παραπάνω κριτηρίων.

Τι γίνεται με τα πρόσωπα Συνδεδεμένα με τον Οφειλέτη

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της απαρτίας των πιστωτών οι απαιτήσεις συνδεδεμένων προσώπων με τον οφειλέτη.

Αυτά είναι:

Για τα φυσικά πρόσωπα:
Οι σύζυγοι, οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη

Για τα νομικά πρόσωπα:
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό πρόσωπο του οφειλέτη και οι σύζυγοι, οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού των ανωτέρω φυσικών προσώπων. Επίσης τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη.

Πως μπορουμε να σας βοηθησουμε

Η Business Management ΑΕ, με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την πλήρη διαδικασία της ένταξής σας στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε πως ακριβώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Επίσης μπορείτε να μας γνωρίσετε καλύτερα και να δείτε τις υπηρεσίες που παρέχουμε με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ή να διαβάσετε και άλλα χρήσιμα άρθρα στο blog μας.