Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Γιατί είναι κρίσιμη η μελέτη βιωσιμότητας

Μια από τις πιο σημαντικές έννοιες για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών είναι αυτή της βιωσιμότητας. Και αυτό γιατί στόχος των μακροχρόνιων ρυθμίσεων που προβλέπει ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι η διάσωση μόνο των βιώσιμων επιχειρήσεων, δηλαδή εκείνων των επιχειρήσεων που έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν της δραστηριότητά και να επιτύχουν λειτουργική κερδοφορία εφόσον ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις τους.

Για αυτόν το λόγο, εξάλλου, ένα βασικό κριτήριο για την ένταξη μιας επιχείρησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό είναι ότι τουλάχιστον σε μια από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πρέπει να έχει θετικό EBITDA αν τηρεί απλογραφικά βιβλία, ενώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία μπορεί αντί για θετικό EBITDA να έχει θετική καθαρή θέση.

Όμως το παραπάνω κριτήριο επιλεξιμότητας παρέχει μόνο μια αρχική ένδειξη. Η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης προϋποθέτει την επεξεργασία και την ανάλυση πολλών μελλοντικών στοιχείων και παραμέτρων. Οι προοπτικές αυτές καθορίζονται από τη μελέτη βιωσιμότητας.

Έτσι, για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ελκυστικότητά της αναδιάρθρωσης προς τους πιστωτές της, εκπονείται ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό μοντέλο προβλέψεων των οικονομικών μεγεθών της σε βάθος δεκαετίας.

Ακόμη, στη μελέτη βιωσιμότητας εξετάζονται αναλυτικά και άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον κλάδο ή την αγορά που δραστηριοποιείται όπως: Το μέγεθος της αγοράς, ο ανταγωνισμός και οι τάσεις ανάπτυξης. Γίνεται ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης και ανάλυση SWOT (Δυνατά και Αδύνατα Σημεία, Ευκαρίες και Απειλές).

Η μελέτη βιωσιμότητας θέτει και βασικούς στόχους για τις μελλοντικές κινήσεις της επιχείρησης που μπορεί να αφορούν: Τον επανασχεδιασμό της εταιρικής δομής, την αναδιάρθρωση της παραγωγής και των διαδικασιών πωλήσεων αλλά και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Διαλεξτε τους σωστους συνεργατες

Ο ρόλος της μελέτης βιωσιμότητας είναι κομβικός για μια πετυχημένη αναδιάρθρωση των χρεών μιας επιχείρησης στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. Δεν είναι, όμως, απλά ένα τυπικό έγγραφο. Μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησής σας βοηθώντας σας να αναγνωρίσετε τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες της, να εντοπίσετε τις προοπτικές του κλάδου που δραστηριοποιείστε και να σχεδιάσετε τα επόμενα βήματα.

Η Business Management AE διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε όλους τους τομείς της εταιρικής αναδιάρθρωσης, από τον σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεση της. Τα στελέχη του γραφείου μας είναι έτοιμα να δουλέψουν μαζί σας για την δημιουργία μιας μελέτης βιωσιμότητας που θα είναι ένα σημαντικό όπλο στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο για την επόμενη ημέρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε πως ακριβώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Επίσης μπορείτε να μας γνωρίσετε καλύτερα και να δείτε τις υπηρεσίες που παρέχουμε με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ή να διαβάσετε και άλλα χρήσιμα άρθρα στο blog μας.