Φοροδοξίες, 18.11.2018

Γνωρίζετε ότι:

  • Ο νόμος για τα τέλη χαρτοσήμου πρόκειται να αντικατασταθεί με έναν σύγχρονο φόρο στις συναλλαγές, ο οποίος θα υπολογίζεται εύκολα και θα καταβάλλεται ηλεκτρονικά. Ως γνωστόν, η νομοθεσία περί Τελών Χαρτοσήμου προέρχεται από το 1931, οι διατάξεις της οποίας αφού τροποποιήθηκαν εκ των υστέρων με διάφορους νόμους, αποτελούν τον ισχύοντα σήμερα Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου. Η ΑΑΔΕ έχει αναζητήσει προτάσεις αντίστοιχων φόρων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα υποβάλει πρόταση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Επίσης, ανακοινώθηκε από τον διοικητή της ΑΑΔΕ ότι προωθείται η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, η οποία θα εφαρμοσθεί μέσα στο 2019 με έμφαση στη θεμελιώδη καινοτομία που προωθείται για την αυτόματη καταχώριση των τιμολογίων από τον εκδότη.
  • Το νομικό πλαίσιο του Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) 15% –όπως και εμείς έχουμε επισημάνει επανειλημμένα– αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις τροχοπέδη για την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, παραδέχθηκε ο διοικητής της ΑΑΔΕ. Ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ώστε το πλαίσιο εξαιρέσεων από τον ΕΦΑ για τους φορείς της κεφαλαιαγοράς να προσαρμοσθεί στην ισχύουσα νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς και στο αμέσως προσεχές διάστημα θα αποσταλεί σχέδιο προτεινόμενων ρυθμίσεων προς την πολιτική ηγεσία.
  • Απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων από οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον το ακαθάριστο ποσό πληρωμής υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή φορείς, κατά την πληρωμή ή εξόφληση του τίτλου πληρωμής (ΠΟΛ 1274/2013).
  •  Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης φορολογικής κύρωσης δεν εξετάζεται από το δικαστήριο της προσφυγής αυτεπαγγέλτως, αλλά μόνον κατόπιν προβολής αντίστοιχου λόγου από τον προσφεύγοντα. Ο προσφεύγων βαρύνεται να επικαλεσθεί την εν λόγω αρχή κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο, προσδιορίζοντας τη νεότερη ρύθμιση, η οποία άγει, κατά τους ισχυρισμούς του, σε ελαφρύτερη γι’ αυτόν κύρωση, ενόψει των συνθηκών της περίπτωσής του (ΣτΕ 1438/2018).
  • Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία και Ελλάδα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με το υψηλότερο εργοδοτικό κόστος που υπολογίσθηκε με βάση την καταβολή καθαρού ποσού 1 ευρώ προς τον εργαζόμενο. Ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει στη Γαλλία 2,16 ευρώ, στην Αυστρία 2,05 ευρώ, στο Βέλγιο 2,04 ευρώ, στη Γερμανία 1,96 ευρώ και στην Ελλάδα 1,92 ευρώ. Στις τελευταίες θέσεις είναι το Ηνωμένο Βασίλειο όπου ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει 1,44 ευρώ, στην Ιρλανδία 1,35 ευρώ, στη Μάλτα 1,30 ευρώ και στην Κύπρο 1,22 ευρώ. Το επιπλέον του καθαρού ποσό περιλαμβάνει τον φόρο και εισφορές εργοδότη και εργαζομένου προς ασφαλιστικά ταμεία.

grant thornton