Αλλαγές και βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ανοίγει η “ομπρέλα“ του εξωδικαστικού μηχανισμού- ο οποίος παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2019 και εντάσσονται σε αυτόν περισσότερες επιχειρηματικές οφειλές ύψους μέχρι 300.000 ευρώ (από 50.000 ευρώ σήμερα), ενώ η νέα τροπολογία λύνει και τον “γόρδιο δεσμό” με τα στεγαστικά δάνεια των εμπόρων τα οποία θα μπορούν να εξαιρεθούν, χωρίς να μπλοκάρεται η ρύθμιση.

Ευρωπαϊκή οδηγία
Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης – υπό τον υπουργό Ανάπτυξης –υπό τον κ. Δραγασάκη –επεξεργάζεται σχέδιο επέκτασης του εξωδικαστικού μηχανισμού και για τα φυσικά πρόσωπα. Το πλαίσιο αυτό είναι απολύτως σύμφωνο με την ευρωπαϊκή οδηγία η οποία θα ψηφιστεί τον ερχόμενο Μάιο και θα πρέπει να υιοθετηθεί από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μεταξύ τις επόμενες μέρες – και πριν από την εκπνοή του έτους –αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή η τροπολογία για τη παράταση του μηχανισμού μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2019 όπως και οι αλλαγές στη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Οι βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Συγκεκριμένα, με τη τροπολογία παρατείνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός για ένα έτος και επέρχονται επιμέρους βελτιώσεις. Συγκεκριμένα:

1. Περιορίζονται οι μικροπιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις είναι ανεπίδεκτες ρύθμισης. Με αυτόν τον τρόπο εντάσσονται περισσότερες οφειλές στη ρύθμιση και διευκολύνεται η επίτευξη βιώσιμης λύσης.

2.  Παρέχεται η δυνατότητα στον πιστωτή να εξαιρέσει από τη διαδικασία τις απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με τη επιχειρηματική δραστηριότητα του οφειλέτη. Με εαυτόν τρόπο λύνεται το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα στεγαστικά δάνεια των εμπόρων. Οι τράπεζες πολύ συχνά απέχουν από τη διαδικασία , όταν έχουν χορηγήσει στεγαστικό δάνειο, με αποτέλεσμα η διαδικασία να περατώνεται ως άκαρπη ελλείψει απαρτίας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση η τράπεζα θα μπορεί να εξαιρέσει το στεγαστικό δάνειο, οπότε η απαίτηση της δεν συνυπολογίζεται καν στην επίτευξη απαρτίας.

3. Διασφαλίζεται ότι, αν ο οφειλέτης, βάσει του σχεδίου της ρύθμισης έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του Δημοσίου και μετά την εκπλήρωση αυτών, καταστεί υπερήμερος ως προς ιδιώτη πιστωτή, η απαλλαγή του έναντι του Δημοσίου δεν θίγεται.

4 . Προβλέπεται υποχρεωτική αναβολή των ποινικών δικών για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών , όσο εκκρεμεί η διαδικασία για ρύθμιση των οφειλών αυτών .

5. Δίνεται η δυνατότητα σε εμπόρους, στους οποίους η πολυμερής διαδικασία αποτυγχάνει λόγω μη συμμετοχής τόσων ιδιωτών πιστωτών ώστε να μην επιτυγχάνεται απαρτία, να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ με τους ίδιους όρους όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

6. Επεκτείνεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών καθώς το όριο των συνολικών οφειλών αυξάνεται από τις 50.000 στις 300.000 ευρώ. Οι αλλαγές που θα ψηφιστούν βελτιώνουν περαιτέρω τον εξωδικαστικό μηχανισμό , μειώνουν τη γραφειοκρατία και διευκολύνουν την πρόσβαση σ’ αυτόν, καθώς ο στόχος είναι να μπορέσουν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Το νέο πλαίσιο αντιμετωπίζει τα προβλήματα που ανέκυψαν ήδη κατά το πρώτο χρονικό διάστημα εφαρμογής του εξωδικαστικού και “κουμπώνει” πάνω στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, εμπόρων, επαγγελματιών.

Οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Η τροπολογία εισάγει τις εξής αλλαγές:

Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν.4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

“Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης , Οικονομικών και Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να θεσπισθεί για πρόσωπα των οποίων οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των 300.000 χιλ. ευρώ απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους, κατά την οποία η πρόταση ρύθμισης καθώς και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη παράγονται με τυποποιημένο τρόπο”.Και ακόμα:

-Αντιμετωπίζεται το μεγάλο ζήτημα των μη επιχειρηματικών οφειλών, η ύπαρξη των οποίων πολλές φορές οδηγούσε τους πιστωτές σε η συμμετοχή στη διαδικασία η οποία λόγω ακριβώς της μη συμμετοχής αυτή απέβαινε άκαρπη. Με τη σκοπούμενη διάταξη, δίδεται η δυνατότητα στον πιστωτή να εξαιρέσει αυτή τη μη επιχειρηματική οφειλή, εφόσον κρίνει ότι η ρύθμιση της δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και να συνεχίσει τη διαδικασία με τις λοιπές επιχειρηματικές οφειλές του οφειλέτη, προκειμένου να συζητήσει την αναδιάρθρωση αυτών.

-Επιδιώκεται η τροποποίηση της υπάρχουσας διάταξης αναφορικά με τους μικρούς πιστωτές , οι οποίοι ηθελημένα έχουν έμεινε εκτός ρύθμισης του εξωδικαστικού προκειμένου να αποφύγουν απομείωση των απαιτήσεων τους. Η πράξη κατέδειξε ότι τα τεθέντα όρια είναι πολύ χαμηλά, αφήνοντας εκτός εξωδικαστικού απαιτήσεις υψηλές. Πλέον ο οφειλέτης θα μπορεί να βάλει στη ρύθμιση και απαιτήσεις άνω των 100.000 ευρώ, προστατεύοντας τις τυχόν απαιτήσεις εργαζομένων από αναδιάρθρωση , καθότι συνήθως είναι μικρότερες.

-Η ισχύς του εξωδικαστικού μηχανισμού παρατείνεται για νένα ακόμη έτος μέχρι τις 31/12/2019, προκειμένου να επιτρέψει την πρόσβαση σε περισσότερες επιχειρήσεις.

-Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της επιβολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από το Δημόσιο ή /και του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και ο ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Επιδιώκεται λοιπόν η απαγόρευση λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης επί περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης όταν η διαδικασία είναι εκκρεμής λόγω τω ν παρατάσεων που έχουν ζητήσει.

-Εξασφαλίζεται ο οφειλέτης από τυχόν ανατροπές της σύμβασης και συνακόλουθα αναβίωσης των οφειλών όταν έχουν ικανοποιήσει πλήρως τους πιστωτές του δημοσίου τομέα στο πλαίσιο της σύμβασης αναδιάρθρωσης που επετεύχθη μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

-Ορίζεται ότι η συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον των αρμοδίων ποινικών δικαστηρίων για παραβάσεις του ν. 1882/90 και του 86/67 αναβάλλεται υποχρεωτικά όταν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης και συνακόλουθα αναστέλλεται η παραγραφή των αδικημάτων αυτών.

-Επίσης με την τροπολογία επιδιώκεται η επέκταση της δυνατότητας περισσότερων οφειλετών όπως ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Έτσι επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής τόσο προς οφειλέτες που έχουν οφειλές προς το ν δημόσιο τομέα που αντιπροσωπεύουν 15% επί του συνόλου των οφειλών όσο και προς οφειλέτες των οποίων η αίτηση προς τον εξωδικαστικό απερρίφθη λόγω μη επίτευξης απαρτίας των πιστωτών λόγω άρνησης σε αυτόν από πιστωτές του ιδιωτικού τομέα.

-Και αυξάνονται τα όρια των ποσών για την οποία μπορεί να δοθεί αυτοματοποιημένη από τους πιστωτές προς τον σκοπό της επιτάχυνσης των ρυθμίσεων μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού προς αιτούντες οφειλέτες.

Πηγή: “Ημερησία” (ΚΥ, 16/12/18)