Φοροδοξίες 13.01.2019

Φοροσκόπιο 2019…

  • Σε 28% (από 29%) μειώνεται ο συντελεστής εταιρικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 1.1.2019.Συγκεκριμένα, ο συντελεστής εταιρικού φόρου εισοδήματος μειώνεται σταδιακά από 29%, που ισχύει σήμερα, σε 25% μέχρι το 2022, κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά φορολογικό έτος και διαμορφώνεται τελικά ως ακολούθως: α) σε 28% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, β) σε 27% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020, γ) σε 26% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021, δ) σε 25% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και επόμενα. Για τα εισοδήματα του 2018, ο συντελεστής παραμένει στο 29%. Όσον αφορά νομικά πρόσωπα που οι χρήσεις τους δεν ταυτίζονται με το ημερολογιακό έτος (π.χ. 1/7 -30/6) φαίνεται ότι ο μειωμένος συντελεστής θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για χρήσεις που ξεκινούν εντός του 2019 και λήγουν εντός του 2020.
  • Μέχρι και 31.12.2019 αναστέλλεται η επιβολή του φόρου υπεραξίας σε μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Η επιβολή του φόρου αυτού προβλεπόταν να τεθεί αρχικά σε εφαρμογή από το 2015 και έκτοτε τελεί συνεχώς σε αναστολή.
  • Χωριστές φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018 και εφεξής θα μπορούν να υποβάλλονται από τους συζύγους, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος. Στην περίπτωση αυτή α) οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων («πόθεν έσχες») και οι αντικειμενικές δαπάνες («τεκμήρια») βαρύνουν ατομικά κάθε σύζυγο, β) το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του, ενώ εάν οι γονείς έχουν ίδιο εισόδημα, προστίθεται και φορολογείται στο όνομα του πατέρα και γ) κάθε σύζυγος λαμβάνει την επιστροφή φόρου που τυχόν δικαιούται, χωρίς να γίνεται συμψηφισμός με τυχόν οφειλές του άλλου συζύγου.
  • Αναπροσαρμόζονται από 1.1.2019 οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων, που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά, γονική παροχή.  Η παραπάνω αναπροσαρμογή θα επηρεάσει το ύψος του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ, φόρου μεταβίβασης και φόρου κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών (ΠΟΛ 1113/2018). Παράλληλα, προβλέπεται για το 2019 μείωση υπό προϋποθέσεις του ΕΝΦΙΑ κατά 30% για χαμηλής αξίας ακίνητη περιουσία, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων έτους 2019 η αξία αγροτεμαχίων.
  • Παρατείνεται μέχρι 30.6.2019 το ευνοϊκό καθεστώς του μειωμένου κατά 30% συντελεστή ΦΠΑ στα πέντε νησιά του Αιγαίου που δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο των μεταναστευτικών ροών. Ο βασικός συντελεστής ΦΠΑ για Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο θα παραμείνει στο 17% και ο μειωμένος στο 9% (με τον υπερμειωμένο στο 4%), από 24%,  13% και 6% που ισχύει αντιστοίχως για όλα τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Από τον αριθμό των προσφύγων που φιλοξενούνται στα νησιά αυτά θα κριθεί, μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν το ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ θα παραταθεί και για επόμενο εξάμηνο.
  • Εξαιρείται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η αύξηση του κεφαλαίου νομικών προσώπων και οντοτήτων, εφόσον γίνεται με μετρητά και το προϊόν της αύξησης πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας. Η εξαίρεση ισχύει από τις 18/12/2018 και εισήχθη με σκοπό την τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Πρόκειται, πάντως, για εξαίρεση περιορισμένης έκτασης, αφού δεν επηρεάζει την υπαγωγή στο φόρο των λοιπών περιπτώσεων που κατά το νόμο θεωρούνται συγκέντρωση κεφαλαίων, όπως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την εισφορά άλλων περιουσιακών στοιχείων, το δάνειο, κλπ., ακόμη και εάν διατεθούν αποκλειστικά σε δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
  • Μείωση της φορολογίας των διανεμόμενων από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μερισμάτων από 15% σε 10% αναμένεται. Η εν λόγω φορολογική ελάφρυνση έχει εξαγγελθεί και έχει ήδη συμπεριληφθεί στο κείμενο του ψηφισθέντος Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2019 και εκκρεμεί η ψήφιση σχετικής διάταξης.
  • Εντός του 2019 θα είναι πλέον δυνατή κάθε μορφή μετασχηματισμού (συγχώνευση, διάσπαση, μερική διάσπαση, απόσχιση κλάδου και μετατροπή) μεταξύ εταιρειών διαφορετικού νομικού τύπου, σύμφωνα με νομοσχέδιο του οποίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή. Οι νέες ρυθμίσεις δεν καταλαμβάνουν τις ατομικές επιχειρήσεις. Από την διατύπωση του νομοσχεδίου δεν γίνεται ξεκάθαρο αν η δυνατότητα της απλής λογιστικής ενοποίησης σε μετασχηματισμούς που υπάγονται στο καθεστώς του ν. 2166/1993 θα εξακολουθεί να ισχύει, καθώς φαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση μετασχηματισμού και ανεξαρτήτως του ακολουθούμενου κάθε φορά φορολογικού πλαισίου, θα απαιτείται αποτίμηση.

grant-thornton