Οι σημαντικότερες αλλαγές στις Ανώνυμες Εταιρείες: Μέρος Α’-Μετοχικό Κεφάλαιο και μέγεθος της ΑΕ

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Ανωνύμων Επιχειρήσεων έφερε το 2019, καθώς από την 1η Ιανουαρίου τέθηκαν σε ισχύ όλες οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α’ 104/2018).

Ο νέος νόμος αντικαθιστά τις περισσότερες διατάξεις του νόμου 2190/1920 που καθόριζε πολλές πλευρές της λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιρειών, και είχε δεχθεί δεκάδες τροποποιήσεις μέσα στα τελευταία 100 χρόνια! Οι νέες διατάξεις αφορούν τόσο τις νέες όσο και τις παλιές ΑΕ, οι οποίες μπορούν κατά τη διάρκεια του έτους να προσαρμόσουν αντίστοιχα τα καταστατικά τους με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο

Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της Α.Ε ορίζεται στο ποσό των 25.000 ευρώ αντί του προβλεπόμενου σήμερα ποσού των 24.000 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 0,04 ευρώ (4 λεπτά του ευρώ) και μεγαλύτερη των 100 ευρώ. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι μια ΑΕ θα έχει τουλάχιστον 250 μετοχές (250 Χ 100 ευρώ = 25.000 ευρώ).

Αυτό ισχύει για τις νέες εταιρείες αλλά και οι υπάρχουσες ΑΕ που έχουν μικρότερο κεφάλαιο θα πρέπει να το προσαρμόσουν στα νέα όρια το αργότερο μέχρι τα τέλη 2019. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούν κάνουν καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αλλαγές ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης όπως καθορίζεται από τον νόμο 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ισχύουν ειδικές διατάξεις του νέου νόμου για τις ΑΕ.

– Μεταξύ άλλων ο νέος νόμος δίνει την δυνατότητα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις* που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά (Κύρια ή Εναλλακτική Αγορά Χρηματιστηρίου) να διοικούνται από ένα μόνο πρόσωπο που θα λειτουργεί ως «σύμβουλος – διαχειριστής» αντί για διοικητικό συμβούλιο το οποίο κανονικά πρέπει να απαρτίζεται από 3 έως 15 μέλη.
– Η πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο.
– Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.
– Δίδεται η δυνατότητα στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων
– Ειδικά για τις μεγάλες εταιρείες (όπως πάντα καθορίζονται από τον ν.4308/2014) η σύσταση και η τροποποίηση του καταστατικού τους ελέγχεται και εγκρίνεται από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ το ΓΕΜΗ τους τηρείται αρμόδια Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Πως μπορουμε να σας βοηθησουμε

Ανεξαρτήτως του μεγέθους της κάθε επιχείρηση χρειάζεται ένα αξιόπιστο σύμμαχο για την σωστή οργάνωση και αντιμετώπιση των οικονομικών και φορολογικών της υποχρεώσεων. Με εμπειρία άνω των 35 ετών η Business Management βρίσκεται σταθερά στο πλευρό μερικών από των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε πως ακριβώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Επίσης μπορείτε να μας γνωρίσετε καλύτερα και να δείτε τις υπηρεσίες που παρέχουμε με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ή να διαβάσετε και άλλα χρήσιμα άρθρα στο blog μας.

*Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθος

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ν. 4308/2017, οι εταιρείες κατηγοριοποιούνται ανάλογα το μέγεθός τους σε «πολύ μικρές», «μικρές» «μεσαίες» και «μεγάλες».

Για τι νέες επιχειρήσεις η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση το μετοχικό τους κεφάλαιο για το διάστημα μέχρι την έκδοση του πρώτου ισολογισμού: Εταιρείες με κεφάλαιο έως 100 εκατ. ευρώ θεωρούνται «πολύ μικρές», με κεφάλαια έως 500.000 ευρώ θεωρούνται μικρές, με κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ «μεγάλες»

Για τις εταιρείες που έχει εκδοθεί ισολογισμός η κατηγοριοποίηση γίνεται βάσει του ισολογισμού τους και συγκεκριμένα στοιχεία που να αφορούν: Τον αριθμό των εργαζομένων της εταιρείας, τον κύκλο εργασιών και το ενεργητικό ως εξής:

Πολύ μικρές οντότητες.

Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

Μικρές οντότητες.

Μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.

Μεσαίες οντότητες.

Μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

Μεγάλες οντότητες.

Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.