Οι Σημαντικότερες Αλλαγές Στις Ανώνυμες Εταιρείες: Μέρος Γ’ – Το διοικητικό συμβούλιο

Σημαντικές αλλαγές στο τρόπο διοίκησης των ανωνύμων εταιρειών φέρνει ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες (4548/2018) που τέθηκε σε ισχύ από τη 1/1/2019.

Δείτε το Α’ Μέρος – Μετοχικό Κεφάλαιο και μέγεθος της ΑΕ
Δείτε το Β’ Μέρος – Ανώνυμες μετοχές και Μετοχολόγιο

Αριθμός των μελών του ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μιας ΑΕ αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη και όχι περισσότερα των δεκαπέντε. Όταν το καταστατικό προβλέπει ελάχιστο και μέγιστο αριθμό μελών του Δ.Σ, τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η γενική συνέλευση

Αντί διοικητικού συμβουλίου, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

Εκλογή των μελών του ΔΣ

Αντί διοικητικού συμβουλίου, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

Κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να γίνει και με το καταστατικό.

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι ορισμένοι μέτοχοι μπορούν να έχουν το δικαίωμα να διορίζουν απευθείας μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όχι όμως πέραν των δύο πέμπτων (2/5) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού αυτών. Οι μέτοχοι που ορίζουν μέλη του ΔΣ δεν συμμετέχουν και στην εκλογή των υπόλοιπων μελών.

Μπορούν να εκλέγονται και αναπληρωματικά μέλη, τα οποία όσο παραμένουν αναπληρωματικά μπορούν να παρίσταται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβούλιο αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου μέλους του ΔΣ τότε η θέση καλύπτεται από τα αναπληρωματικά μέλη. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, τότε το ΔΣ μπορεί να διορίζει νέα μέλη ή και να μην καλύψει τη θέση αρκεί τα εναπομείναντα μέλη να είναι τουλάχιστον τρία.

Η μέγιστη διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη.

Εξουσία και καθήκοντα ΔΣ

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία.

Τα μέλη του Δ.Σ,έχουν το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Τα μέλη οφείλουν: α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων

Πρόεδρος ΔΣ και εκπροσώπηση

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η γενική συνέλευση.

Στις εταιρείες που έχουν τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά εκλέγονται εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες του ν. 3016/2002 (Α΄ 110), όπως ισχύει.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον το καταστατικό το επιτρέπει, μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ’ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του.

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρo ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το ΔΣ μπορεί να συνεδριάζει σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Το βιβλίο πρακτικών υπογράφεται απ’ όλα τα μέλη του ΔΣ.

Πως μπορουμε να σας βοηθησουμε

Ανεξαρτήτως του μεγέθους κάθε επιχείρηση χρειάζεται ένα αξιόπιστο σύμμαχο για την σωστή οργάνωση και αντιμετώπιση των οικονομικών και φορολογικών της υποχρεώσεων. Με εμπειρία άνω των 35 ετών η Business Management βρίσκεται σταθερά στο πλευρό μερικών από των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε πως ακριβώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Επίσης μπορείτε να μας γνωρίσετε καλύτερα και να δείτε τις υπηρεσίες που παρέχουμε με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ή να διαβάσετε και άλλα χρήσιμα άρθρα στο blog μας.