Οι Σημαντικότερες Αλλαγές Στις Ανώνυμες Εταιρείες: Μέρος Δ’ – Συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη

Συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας στις αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος για τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών (4548/2018) παρουσιάζουμε τις σημαντικές αλλαγές στις συμβάσεις των εταιρειών με συνδεδεμένα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που την ελέγχουν (μετόχους και συγγενείς τους, μέλη ΔΣ κλπ).

Δείτε το Α’ Μέρος – Μετοχικό Κεφάλαιο και μέγεθος της ΑΕ
Δείτε το Β’ Μέρος – Ανώνυμες μετοχές και Μετοχολόγιο
Δείτε το Γ’ Μέρος – Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ

Πλέον η σύναψη τέτοιων συμβάσεων γίνεται υπό πιο αυστηρούς όρους. Και αυτό διότι απαιτείται ειδική άδεια με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθώς και η δημοσιοποίησή της. Αν, μάλιστα, πρόκειται για εισηγμένη εταιρεία, τότε απαιτείται έκθεση ορκωτού ελεγκτή που θα πιστοποιεί ότι η σύμβαση είναι με όρους αγοράς (δίκαιη και εύλογη).

Δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ

Εφόσον εγκριθεί η συναλλαγή με το συνδεδεμένο μέρος το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει επίσημη ανακοίνωση η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ. Η ανακοίνωση γίνεται πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής και περιλαμβάνει πληροφορίες:

• Για τη φύση της σχέσης με το συνδεδεμένο μέρος
• Την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής
• Επιπλέον πληροφορίες που αποδεικνύουν το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής

Από την στιγμή της δημοσίευσης δίνεται περιθώριο 10 ημερών κατά το οποίοι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση. Αν περάσουν οι 10 ημέρες και δεν ασκηθεί το παραπάνω δικαίωμα η σύμβαση θεωρείται έγκυρη.

Εναλλακτικά μια σύμβαση με συνδεδεμένο μέρος μπορεί να θεωρηθεί άμεσα έγκυρη, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται να περάσουν οι 10 ημέρες, αν υπάρξει έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν γενική συνέλευση για το συγκεκριμένο θέμα.

Οι εξαιρέσεις

Η υποχρέωση δημοσίευσης δεν ισχύει για συναλλαγές που δεν ξεπερνούν τα συνηθισμένα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα συνδεδεμένα πρόσωπα. Δηλαδή, οι συμβάσεις που είναι συνηθισμένες σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, τόσο ως προς το είδος όσο και ως προς το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

Ακόμη εξαιρούνται οι συμβάσεις με τους μετόχους, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης δίνεται σε όλους τους μετόχους με τους ίδιους όρους και με τρόπο που διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων.

Τέλος, εξαιρούνται οι συμβάσεις με 100% θυγατρική της ΑΕ ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Πως μπορουμε να σας βοηθησουμε

Ανεξαρτήτως του μεγέθους κάθε επιχείρηση χρειάζεται ένα αξιόπιστο σύμμαχο για την σωστή οργάνωση και αντιμετώπιση των οικονομικών και φορολογικών της υποχρεώσεων. Με εμπειρία άνω των 35 ετών η Business Management βρίσκεται σταθερά στο πλευρό μερικών από των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε πως ακριβώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Επίσης μπορείτε να μας γνωρίσετε καλύτερα και να δείτε τις υπηρεσίες που παρέχουμε με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ή να διαβάσετε και άλλα χρήσιμα άρθρα στο blog μας.