Οι τελευταίες αλλαγές στις 120 δόσεις μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υπαγωγή στην Ρύθμιση

Οι εκλογές τελείωσαν και τώρα αναμένουμε τις νέες αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος και όχι μόνο.

Όμως πριν από το ραντεβού με την κάλπη, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ 27.06.2019), έγιναν αλλαγές στον νόμο 4611/2018 (ΦΕΚ Α’ 73/17.05.2019 και Α’ 75/22-05-2019), και ειδικά στα άρθρα που αφορούν την ρύθμιση των έως 120 δόσεων για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία.

Πιο  συγκεκριμένα με την παράγραφο 1β του ιδίου πέμπτου άρθρου  νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2017 έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, που κατά την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έχουν ήδη υπαχθεί  σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις κατά τις διατάξεις της περίπτ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος νόμου, μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με την υποπερίπτ. δ’ της περιπτ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98, όπως προστίθεται με την παρ. 1.α’ του πέμπτου άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

Τροποποίηση

Συγκεκριμένα η σχετική υποπερίπτωση του άρθρου 98 παρ.1, στην τελική του μορφή, μετά την τροποποίηση έχει ως:

«Κατ’ εξαίρεση, για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2017 έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, χορηγείται αποκλειστικά δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. Β’ της παρούσας παραγράφου και υπό τους εκεί προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις. Αν οι οφειλέτες του προηγούμενου εδαφίου έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, ως ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους διακοπής εργασιών.»

Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει διακοπή, το όριο του τζίρου θα λαμβάνεται βάσει της τελευταίας “κλεισμένης” χρήσης πριν τη διακοπή.

Η αντιμετώπιση του υπολογισμού του αριθμού των δόσεων γίνεται όπως και στα φυσικά πρόσωπα, και εξαρτώνται από τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 ή της χρήσης που έγινε η διακοπή , αφού θα εφαρμόζεται και σε αυτή την περίπτωση ο περιορισμός της ετήσιας ελάχιστης δόσης που θα μπορεί να δοθεί στην αιτούσα επιχείρηση.

Ελάχιστη Δόση

Η ελάχιστη δόση που μπορούν να λάβουν τα νομικά πρόσωπα που το 2017 εμφάνιζαν ζημία η κέρδη έως 10.000 ευρώ είναι τα 30 ευρώ, σε κάθε περίπτωση.

Όταν όμως το 2017 εμφάνιζαν κέρδη άνω των 10.000 ευρώ, θα εφαρμόζεται ο πίνακας που βάση αυτού θα υπολογίζεται η ελάχιστη ετήσια δόση που δύναται να καταβάλει ο οφειλέτης ο οποίος είναι :

ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
10.001,00 15.000,00 4%
15.001,00 20.000,00 6%
20.001,00 25.000,00 8%
25.001,00 30.000,00 10%
30.001,00 50.000,00 12%
50.001,00 75.000,00 15%
75.001,00 100.000,00 20%
100.001,00 ΑΝΩ 25%

Προσοχή: Εταιρείες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 36 δόσεων έχουν δικαίωμα να μεταπηδήσουν στις 120 δόσεις.

Υπαγωγή στην ρύθμιση και υποχρεώσεων που βεβαιώθηκαν το 2019.

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από την ΑΑΔΕ με την εγκύκλιο Ε.2109/13-6-2019, στις 120 δόσεις εντάσσονται και οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019, αλλά αφορούν υποθέσεις, περιόδους και έτη μέχρι και το 2018.

Με το ανωτέρω έγγραφο η διοίκηση ερμηνεύει το εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 98 του πρόσφατου νόμου 4611/2019, η οποία ορίζει: «εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2018 και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων/

Τελωνείων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, ως ακολούθως…..». Στην εγκύκλιο η διάταξη αυτή διατυπώνεται ερμηνευτικά ως εξής στις επισημάνσεις που έχει η εγκύκλιο:

« Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές που βεβαιώθηκαν έως την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής, εφόσον αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως την 31η Δεκεμβρίου 2018».

Συνεπώς ακόμη και οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019, αλλά αφορούν υποθέσεις, περιόδους και έτη μέχρι και το 2018 μπορούν να ρυθμίζονται σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα μέχρι 30.09.2019 για τις φορολογικές οφειλές φόρων, τόκων και προστίμων που θα προκύψουν:

α) Σε όσους φορολογούμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν έχουν υποβάλει ακόμη δηλώσεις (φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και άλλων φόρων για φορολογικά έτη μέχρι και το 2018),

β) σε όσους φορολογούμενους υποβάλλουν εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις,

γ) μετά από φορολογικούς ελέγχους σε υποθέσεις των ετών μέχρι και το 2018 θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

Περιπτώσεις προσφυγών

Στη ρυθμίσεις και οφειλές που αμφισβητούνται δικαστικά .

Πρέπει να σημειώσουμε ότι όσοι φορολογούμενοι έχουν υποθέσεις στα δικαστήρια μπορούν να προβούν σε ρύθμιση των βεβαιωμένων ποσών, που είναι σε αμφισβήτηση, αφού η υπαγωγή στην ρύθμιση δεν απαιτεί παραίτηση από τα ένδικα μέσα.

Όπως διευκρινίζεται τόσο στον νόμο 4611/2019 όσο και στην εγκύκλιο Ε.2109/13-6-2019.

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Μετά από επιλογή του οφειλέτη:

Ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλές, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης και

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου

β) έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών κατά τις διατάξεις της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α’), του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’) ή σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α’), η οποία είναι σε ισχύ.».

Γράφει  ο Απόστολος Αλωνιάτης