Οι αλλαγές στη φορολόγηση των παροχών σε είδος

Ευνοϊκές αλλαγές στη φορολόγηση των παροχών σε είδος περιλαμβάνει το νομοσχέδιο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών.

Βάσει του νέου Νομοσχεδίου τροποποιείται το άρθρο 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και αφορά τις παροχές σε είδος και θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2020.

Συγκεκριμένα:

Αυξάνεται το όριο για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς από 12.000 σε 17.000, απαλείφεται η διάταξη που όριζε ότι «σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών θεωρείται δάνειο».

Στην έννοια των παροχών σε είδος, προστίθενται και ο εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικά πρόσωπα αυτών, ενώ σχετικά με την παραχώρηση κατοικίας, προστίθενται και τα συγγενικά πρόσωπα αυτών.

Απαλλάσσονται από 1η Ιανουαρίου 2020 η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς και η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gCO2/Km προς ένα εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή συγγενικά πρόσωπα αυτών, από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους.