Κίνητρα σε κατοίκους εξωτερικού για μεταφορά της φορολογικής έδρας στην Ελλάδα

Ένας από του βασικούς στόχους του φορολογικού νομοσχεδίου είναι η προσέλκυση επενδύσεων.  Έτσι, θεσπίζονται ρυθμίσεις με τις απλουστεύεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία και εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου και την υποχρέωση υλοποίησης επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

Επίσης με την καταβολή εφάπαξ ποσού ύψους 100.000€ για το παγκόσμιο εισόδημα και επενδύσεις 500.000€ σε ακίνητα, επιχειρήσεις ή κινητές αξίες στην Ελλάδα, ο κάτοικος αλλοδαπής θα μπορεί να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.

-Η ρύθμιση αφορά όσους δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας τα προηγούμενα επτά από τα οκτώ χρόνια πριν από την αίτηση μεταφοράς στην Ελλάδα.

-Θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

-Προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

-Θα δοθούν φορολογικά μέτρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως:

-Η εισαγωγή δέσμης μέτρων για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων

-Η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των παροχών στους εργαζόμενους, δίδοντας:

-Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής    Ευθύνης.

-Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους.