Δεύτερη ευκαιρία για ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο σε 24 ή 48 δόσεις

Δεύτερη ευκαιρία αποπληρωμής οφειλών σε πολλές μηνιαίες δόσεις δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε χιλιάδες φορολογούμενους, η ευκαιρία αυτή παρέχεται μέσω της νέας πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 μηνιαίων δόσεων, η οποία θα ισχύσει από το 2020.

«Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία έχει απολεσθεί ή θα έχει απολεσθεί μέχρι την 1/1/2020, δύνανται να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση των 24 ή 48 μηνιαίων δόσεων, υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτής μόνο μία φορά, με προσαυξημένο επιτόκιο. Όμως ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των δόσεων που υπολείπονταν κατά το χρόνο απώλειας της ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής».

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα προβλέπονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, η νέα ρύθμιση αυξάνει από 12 σε 24 τις μηνιαίες δόσεις, ενώ για τις έκτακτες οφειλές, όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς και τα φορολογικά πρόστιμα, αυξάνεται από τις 24 στις 48 δόσεις.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 30€.

Ο ακριβής αριθμός των δόσεων για οφειλές που ρυθμίζονται έως και σε 48 δόσεις θα καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση, λαμβανομένων υπ’ όψιν εισοδηματικών κριτηρίων.

Για τη χρήση της δυνατότητας αποπληρωμής σε περισσότερες δόσεις, οι οφειλέτες θα επιβαρύνονται με μεγαλύτερο επιτόκιο, το οποίο πάνω από τις 12 δόσεις θα είναι προσαυξημένο κατά 15%.
Η νέα πάγια ρύθμιση για οφειλές προς την Εφορία που θα τεθεί σε ισχύ τον επόμενο χρόνο, θα εφαρμοστεί και στις οφειλές που θα βεβαιωθούν κατά τη διάρκεια του 2020, που σημαίνει ότι οι απλήρωτοι φόροι του 2019 ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2018 και δεν εντάχθηκαν στις 120 δόσεις, μπορούν να εξοφληθούν μόνο με τη σημερινή πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση μέσω του ΤAXISnet.
Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο θα προσαυξάνεται κατά 1,5%.
Οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της παρούσας ρύθμισης μέχρι το πέρας αυτής, κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης, θα απαλλάσσονται από την πληρωμή ποσού που ισούται με το 25% των τόκων που έχουν επιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθμιζόμενης οφειλής.
Η απαλλαγή δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της τελευταίας δόσης.