ΕΤΑΙΡΙΑ Ι.Κ.Ε. – Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ΙΚΕ είναι η εταιρία που επιλέγουν οι περισσότεροι!!  Με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), μία στις δύο εταιρείες που συστάθηκαν το 2018 ήταν Ι.Κ.Ε.  η οποία αριθμεί μόλις επτά χρόνια από την θέσπιση της το έτος 2012 και έχει εδραιωθεί στον χώρο της επιχειρηματικότητας.

Οι κυριότεροι λόγοι επιλογής μιας ΙΚΕ είναι:

-H ευνοϊκή ασφαλιστική μεταχείριση

-H δυνατότητα ύπαρξης ενός διαχειριστή

-Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικού κεφαλαίου, μία ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί με ελάχιστο δυνατό κεφάλαιο ένα 1€.

-Στο κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει ένας ή πολλοί εταίροι.

-Τα τέλη ίδρυσης είναι μικρότερα σε σύγκριση με την ίδρυση εταιριών όπως Ο.Ε., Ε.Ε.

-Μπορεί να γίνει η σύσταση ΙΚΕ επιχείρησης και μέσω της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

-Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να συνταχθεί και με ιδιωτικό έγγραφο, χωρίς έξοδα Συμβολαιογράφου.

-Το κόστος σύστασης περιορίζεται μόνο σε ένα παράβολο των 70€.

-Η ΙΚΕ είναι κεφαλαιουχική με νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση.

– Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της έδρας σε άλλο κράτος-μέλος.

-Η ασφάλιση του Διαχειριστή είναι υποχρεωτική, ενώ για τα υπόλοιπα μέλη είναι προαιρετική.

-Στις Ι.Κ.Ε για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της και όχι με την περιουσία των εταίρων.

-Τηρεί υποχρεωτικά βιβλία Γ’ Κατηγορίας.

-Όποιος έχει το μεγαλύτερο εταιρικό μερίδιο λαμβάνει και τις αποφάσεις.

-Ένα από τα πλεονεκτήματα της ΙΚΕ είναι οι μικρότερες οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

-Ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλει υποχρεωτικά ο Διαχειριστής, που μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι.