ΕΤΟΣ 2020 & ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε παρακάτω για το τι ακριβώς θα ισχύσει όσον αφορά τις συναλλαγές σας με τις Τράπεζες από το έτος 2020.

  • Έσοδα: οι συναλλαγές που γίνονται με άλλες επιχειρήσεις (ή με ιδιώτες) άνω των 500€ καθαρής αξίας θα πρέπει να εκτελούνται μέσω τραπεζικής συναλλαγής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί το αντίθετο, ότι δηλαδή μια σειρά συναλλαγών λιανικής φύσεως άνω των 500€ πληρώθηκαν με μετρητά, προβλέπεται ένα ενιαίο διοικητικό πρόστιμο.
  • Έξοδα: οι δαπάνες της επιχείρησης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί με τραπεζικό μέσο πληρωμής για να αναγνωριστούν και να μην αναμορφωθούν, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
  • Δαπάνες Μισθοδοσίας: Από 01/06/2017 και μετά η μισθοδοσία γίνεται μέσω τραπεζικής συναλλαγής, έτσι ώστε να εκπίπτει σαν έξοδο της επιχείρησης.
  • Εξόφληση Ενοικίου επαγγελματικού χώρου: Από 01/01/2020 και βάσει του Ν.4646/2019, οι δαπάνες ενοικίων επαγγελματικών χώρων θα πρέπει να γίνονται με τραπεζικό μέσο πληρωμής για να αναγνωρίζονται και να μην αναμορφώνονται.
  • από 1/1/2020 αυξάνεται αρκετά το ζητούμενο ποσοστό από τους φορολογούμενους, ενώ παράλληλα εισέρχονται στη διαδικασία συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων και νέες κατηγορίες φορολογουμένων. Στη διαδικασία αυτή θα μπουν και όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
  • από 1/1/2020  το ποσοστό των αποδείξεων θα είναι το 30% των εισοδημάτων του φορολογούμενου από τρεις διαφορετικές πηγές αθροιστικά (τους μισθούς – συντάξεις, τα ενοίκια και τις ατομικές επιχειρήσεις).
  • Ανώτατο όριο αποδείξεων θα είναι οι 20.000€. Αν υπάρχει κατασχεμένος τραπεζικός λογαριασμός, τότε, το ανώτατο ζητούμενο ποσό διαμορφώνεται στις 5.000€. Σε περίπτωση όπου οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του έτους, αθροιστικά για ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος, ενοίκια, δάνεια, ξεπερνούν το 60% του συνολικού εισοδήματος, το ζητούμενο ποσοστό διαμορφώνεται στο 20%.
  • Σε κάθε περίπτωση, όσοι δεν συλλέξουν το ζητούμενο ποσό θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο που θα ισούται με το 22% επί του ποσού της διαφοράς.
  • Όσον αφορά τις δεσμεύσεις από το δημόσιο, ως γνωστών εάν ληφθούν μέτρα και μπλοκαριστεί ένας τραπεζικός λογαριασμός, αποδεσμεύεται κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Στο κομμάτι της εφορίας δίδεται δικαίωμα ενός ακατάσχετου λογαριασμού, μέχρι το μηνιαίο όριο των 1.250€. Για να αποδεσμευτούν πλήρως οι τραπεζικοί λογαριασμοί, θα πρέπει να αποπληρωθεί το σύνολο της οφειλής βάσει της οποίας προέκυψε η δέσμευση, ακόμα και αν γίνει χρήση της πάγιας ρύθμισης οφειλών.