Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών που θεωρούνται ως παροχή σε είδος

Βάσει των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και του άρθρου 14, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300€ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

Το όριο των 300€ λειτουργεί ως αφορολόγητο όριο, δηλαδή, εφόσον η αξία της παροχής προς εργαζόμενους / εταίρους / μετόχους ή συγγενικά πρόσωπα αυτών, υπερβαίνει τα 300€, ο υπόχρεος θα φορολογηθεί μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

Από 1.1.2020 και μετά, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένας εργαζόμενος / εταίρος / μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των εν λόγω παροχών υπερβαίνει το ποσό των 300€ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

Ενημερώνουμε πως οι παροχές σε είδος του κωδικού 15 του αρχείου αναλυτικών εγγραφών για αμοιβές από μισθούς και συντάξεις προς τους εργαζόμενους του άρθρου 13 του ΚΦΕ θα υποβάλλονται με την τελευταία προσωρινή δήλωση του μηνός Δεκεμβρίου του έτους.

Για οποιαδήποτε δαπάνη η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως παροχή σε είδος και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, θεωρείται ότι πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης και εκπίπτει ως έξοδο μισθοδοσίας, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις.

Λοιπές δαπάνες που δεν εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος όπως π.χ. διατακτικές μέχρι 6€, παροχές μέχρι 300€, χρήση κινητών, παραχώρηση εταιρικών οχημάτων,καύσιμα και διόδια εταιρικών οχημάτων, κ.λπ., εκπίπτουν υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 22.

Για όλα τα παραπάνω, είμαστε σε αναμονή για την ερμηνευτική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ σχετικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4646/2019.