Αλλαγές Συντελεστών Φ.Π.Α. βάσει του N. 4646/2019

-Με το άρθρο 40 του ν.4646/2019 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ΦΠΑ και συγκεκριμένα οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
(παράγραφος 1 του άρθρου 21) του Κώδικα Φ.Π.Α..

Οι αλλαγές αυτές ισχύουν από 1.1.2020 σύμφωνα με την παρ.33 του άρθρου 66 του ίδιου νόμου.

Οι αλλαγές από 1.1.2020 είναι οι ακόλουθες:

-Τροποποιείται η παράγραφος 26 του παραρτήματος των αγαθών που εντάσσονται στο 13% η οποία έχει ως εξής:

-Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα, περιλαμβανομένων των παρασκευασμάτων για τη διατροφή των βρεφών και παιδιών, συσκευασμένων για τη λιανική πώληση. Είδη ζαχαροπλαστικής (Δ.Κ. 1901, 1902, 1903, 1904, 1905).»

-Στην ουσία επανέρχεται η προϊσχύουσα διάταξη για εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στα είδη βρεφικής και παιδικής διατροφής, προς άρση οποιονδήποτε αμφιβολιών ότι στα είδη διατροφής των βρεφών και των παιδιών θα πρέπει να εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

– Προστίθενται στο τέλος του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος αυτού 2 νέες παράγραφοι 48 και 49 και εντάσσονται από 1.1.2020 στο μειωμένο συντελεστή 13%:

-Τα καλύμματα κεφαλής ασφαλείας δικυκλιστών (κράνη δικυκλιστών) (Δ.Κ. Ε.Χ. 6506),
-Τα είδη για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία, ήτοι απορροφητικές πάνες για βρέφη, από κάθε ύλη (Δ.Κ. Ε.Χ. 9619) και
-Τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου και τα μέρη αυτών (Δ.Κ. Ε.Χ. 9401).
για τα οποία μέχρι 31.12.2019 εφαρμοζόταν κανονικός συντελεστής ΦΠΑ, δηλαδή 24%.

-Ακόμα με το άρθρο 79 του ίδιου ν.4646/2019 τροποποιήθηκε και η παράγραφος 37 του Κεφαλαίου Α ́ «Αγαθά» του ίδιου Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 και τα εντασσόμενα φάρμακα και εμβόλια στον υπερμειωμένο συντελεστή 6% διαμορφώνονται ως εξής:

«Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004 (ΔΚ ΕΧ 3003 και ΕΧ 3004). Εμβόλια και ανοσολογικά προϊόντα για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002 (ΔΚ ΕΧ 3002). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).».

Η αλλαγή αυτή ισχύει από 12.12.2019 ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν.4646/2019.

-Για την εφαρμογή των ανωτέρω συντελεστών ΦΠΑ και την ένταξη τους σε δασμολογικές κλάσεις, όπου δεν υπήρχε κάλυψη, και εκδόθηκε η τελωνειακή εγκύκλιος ΔΔΘΕΚΑ Α 1000979 ΕΞ 2020/7-1-2020 με την οποία γίνεται ενημέρωση ότι πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο σύστημα TARIC – Διαχείριση Δασμολογίου:

Συγκεκριμένα:

Για τον κωδικό εμπορεύματος 9401800000, δημιουργήθηκε εθνικός πρόσθετος κωδικός 1122 με περιγραφή «παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου» με 13% ΦΠΑ και έναρξη από 01/01/2020.
Για τον κωδικό εμπορεύματος 9401900000, πραγματοποιήθηκε λήξη στις 31-12-2019 από την ομάδα 2VAT101 με 24% ΦΠΑ και έγινε σύνδεση με την ομάδα 2VAT133 με εθνικό πρόσθετο 1990 και VAT 24% καθώς και δημιουργία εθνικού πρόσθετου κωδικού 1124 με περιγραφή «μέρη παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου» με 13% ΦΠΑ και έναρξη από 01/01/2020.
Για τον κωδικό εμπορεύματος 9619000000, πραγματοποιήθηκε λήξη στις 31-12-2019 από την ομάδα 2VAT101 με 24% ΦΠΑ και έγινε σύνδεση με την ομάδα 2VAT133 με εθνικό πρόσθετο 1990 και VAT 24% καθώς και δημιουργία εθνικού πρόσθετου κωδικού 1118 με περιγραφή «απορροφητικές πάνες για βρέφη από κάθε ύλη» με 13% ΦΠΑ και έναρξη από 01/01/2020.
Για τον κωδικό εμπορεύματος 6500000000 πραγματοποιήθηκε λήξη στις 31-12-2019 από την ομάδα 2VAT101 με 24% ΦΠΑ και έγινε σύνδεση με την ομάδα 2VAT133 με εθνικό πρόσθετο 1990 και VAT 24% καθώς και δημιουργία εθνικού πρόσθετου κωδικού 1120 με περιγραφή «καλύμματα κεφαλής ασφάλειας δικυκλιστών (κράνη δικυκλιστών)» με 13% ΦΠΑ και έναρξη από 01/01/2020.
Για τους κωδικούς εμπορεύματος 3002130000, 3002140000 και 3002150000 που αφορούν ανοσολογικά προϊόντα έγινε σύνδεση τους από 12/12/2019 με 6% ΦΠΑ.