Το όριο των Τραπεζικών συναλλαγών για τις επιχειρήσεις

Οι συναλλαγές που γίνονται με άλλες επιχειρήσεις άνω των 500€ καθαρής αξίας (δηλ. έσοδα), θα πρέπει να εκτελούνται μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής, ώστε να αναγνωριστεί σαν έξοδο στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση. Στην περίπτωση όμως που η πώληση γίνεται σε ιδιώτη, αν είναι άνω των 500€ θα πρέπει να εξοφλείται με τραπεζικό μέσο πληρωμής. Στην περίπτωση ελέγχου αν διαπιστωθεί το αντίθετο, ότι δηλαδή μια σειρά συναλλαγών λιανικής φύσεως άνω των 500€ πληρώθηκαν με μετρητά, προβλέπεται ένα ενιαίο διοικητικό πρόστιμο.

Όσον αφορά τα έξοδα, οι δαπάνες της επιχείρησης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί με τραπεζικό μέσο πληρωμής για να αναγνωριστούν και να μην αναμορφωθούν, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

  • Οι δαπάνες Μισθοδοσίας πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής.
  • Δαπάνη αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών άνω των 500€ καθαρής αξίας τιμολογίου.
  • Εξόφληση Ενοικίου επαγγελματικής στέγης, θα πρέπει να γίνονται με τραπεζικό μέσο πληρωμής για να αναγνωρίζονται και να μην αναμορφώνονται.
  •  Το ζητούμενο ποσοστό των αποδείξεων θα είναι το 30% των εισοδημάτων του φορολογούμενου από τρεις διαφορετικές πηγές αθροιστικά (τους μισθούς – συντάξεις, τα ενοίκια και τις ατομικές επιχειρήσεις).
  • Ανώτατο όριο των ζητούμενων αποδείξεων θα είναι οι 20.000€.
  • Αν υπάρχει κατασχεμένος τραπεζικός λογαριασμός, τότε, το ανώτατο ζητούμενο ποσό διαμορφώνεται στις 5.000€.
  • Σε περίπτωση όπου οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του έτους, αθροιστικά για ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος, ενοίκια, δάνεια, ξεπερνούν το 60% του συνολικού εισοδήματος, το ζητούμενο ποσοστό διαμορφώνεται στο 20%.
  • Όσοι δεν συλλέξουν το ζητούμενο ποσό θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο που θα ισούται με το 22% επί του ποσού της διαφοράς.
  • Όσον αφορά την Εφορία,  υπάρχει δικαίωμα ενός ακατάσχετου λογαριασμού, μέχρι το μηνιαίο όριο των 1.250€.
  • Για να αποδεσμευτούν πλήρως οι τραπεζικοί λογαριασμοί, θα πρέπει να αποπληρωθεί το σύνολο της οφειλής βάσει της οποίας προέκυψε η δέσμευση, ακόμα και αν γίνει χρήση της πάγιας ρύθμισης οφειλών.