Οι δύο προθεσμίες για όσους έχασαν τις 120 δόσεις προς τον ΕΦΚΑ

Δύο νέες ευκαιρίες έχουν οι χιλιάδες οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίοι είτε δεν πρόλαβαν να ενταχθούν στις 120 δόσεις είτε απώλεσαν τη ρύθμιση στην πορεία.

Με εγκύκλιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών αποσαφηνίζονται οι οφειλέτες οι οποίοι μπορούν να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων, εφόσον την έχασαν για διαφόρους λόγους και ανάλογα με την περίπτωση, έχουν στη διάθεσή τους, δύο καταληκτικές προθεσμίες. Η πρώτη είναι μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 και η δεύτερη μέχρι την 31η Μαΐου 2020.

Στόχος είναι η διευκόλυνση των χιλιάδων οφειλετών που έχασαν την αρχική ρύθμιση, αλλά και παράλληλα, η αύξηση των εισπράξεων από το ΚΕΑΟ και η βελτίωση του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ.

Η επανένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων έχει κόστος, καθώς ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει το σύνολο των μηνιαίων δόσεων, που αναλογούν από την ημερομηνία που απώλεσε τη ρύθμιση.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι το τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου, είχαν βρεθεί εκτός ρύθμισης των 120 δόσεων, πάνω από 22.000 οφειλέτες του ΕΦΚΑ και μάλιστα σε λίγους μήνες, καθώς η ρύθμιση των 120 δόσεων ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τα τέλη Μαΐου του 2029.

Η εγκύκλιος του ΚΕΑΟ

Με την εγκύκλιο του ΚΕΑΟ διευκρινίζεται ότι ισχύουν δύο προθεσμίες και συγκεκριμένα, όπως εξηγεί:

  • Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4647/2019, στο άρθρο 13 του ν.4611/2019 προστέθηκε παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία οι οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του ν.4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί, μπορούσαν να επανενταχθούν σ’ αυτή, μέχρι 31/5/2020, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης, οφειλών.
  • Με τις κοινοποιούμενες (νέες) διατάξεις η προαναφερόμενη παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν.4611/2019 αντικαθίσταται, προκειμένου οι οφειλέτες που απώλεσαν ανυπαίτια τη ρύθμιση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του ν.4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί, να μπορούν να επανενταχθούν σ’ αυτήν μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών. Η αίτηση για την επανένταξη στη ρύθμιση θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.
  • Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιούμε τις οδηγίες που δόθηκαν με την αρ. 52/2019 εγκύκλιό μας μόνο ως προς την καταληκτική ημερομηνία επανένταξης στη ρύθμιση του ν.4611/2019, η οποία ορίζεται στην 31 η Μαρτίου 2020.
  • Ευνόητο είναι ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και με την καταβολή των απαιτητών ποσών (απαιτητές δόσεις και τυχόν νέες βεβαιωμένες εκτός ρύθμισης οφειλές.)

Σε ποιους αφορά
Αναλυτικότερα, οι οφειλέτες που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 5 του ν. 4611/2019 και στους οποίους αφορά η διάταξη του νέου ασφαλιστικού νόμου είναι οι ακόλουθοι:

  • Οφειλές μη μισθωτών: Το σύνολο των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.
  • Οφειλές προς Ο.Γ.Α.: Το σύνολο των οφειλών των ασφαλισμένων προς Ο.Γ.Α., που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.
  • Οφειλές εργοδοτών: Το σύνολο των οφειλών των εργοδοτών από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.
  • Οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές: Οφειλές από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο έως και 31.12.2018 δύναται να υπαχθούν στη ρύθμιση, εφόσον δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη λόγω των οφειλών αυτών.