Πώς κατανέμεται στους δύο γονείς η “άδεια ειδικού σκοπού”

Kατ’ ελάχιστον 4 ημέρες και κατά μέγιστον μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου θα μπορεί να διαρκεί η «άδεια ειδικού σκοπού» που έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οι εργαζόμενοι γονείς.

Η άδεια μπορεί να παραταθεί ανάλογα με την εξάπλωση του κορωνοϊού με υπουργική απόφαση. Από τις 4 ημέρες η μία αφαιρείται από την κανονική άδεια του μισθωτού ενώ οι άλλες 3 θα επιβαρύνουν κατά τα 2/3 την επιχείρηση και κατά το 1/3 την πολιτεία.

Ωστόσο για να δικαιούνται οι μισθωτός να κάνει χρήση της άδειας πρέπει όπως αναφέρει η ΠΝΠ «να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον 6 ημερών στην εξαήμερη εργασία και 5 ημερών στην πενθήμερη εργασία».

Αυτό σημαίνει την άδεια ειδικού σκοπού δικαιούνται όσοι απασχολούνται από 3 μήνες και πάνω. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι με προϋπηρεσία κάτω των 3 μηνών δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού κατ’αναλογία των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούνται.

Δηλαδή, αν κάποιος έχει προσληφθεί μόλις 2 μήνες δικαιούται κανονική άδεια 3 ημέρες. Επομένως έχει τη δυνατότητα να λάβει συνολικά 12 ημέρες άδεια ειδικού σκοπού.

Την άδεια δικαιούνται γονείς παιδιών:

-που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

-που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή μέχρι Γ Γυμνασίου)

-που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Την άδεια μπορούν να την μοιραστούν και να την λαμβάνουν εναλλάξ οι δυο γονείς, αλλά όχι ταυτόχρονα. Για παράδειγμα μια εβδομάδα ο ένας και μια εβδομάδα ο άλλος. Ειδικότερα, σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς. Συνεπώς η γνωστοποίηση χρήσης της άδειας γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του μισθωτού.

Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ο άλλος στο Δημόσιο, απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.

Αν εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων και ο δεύτερος είναι άνεργος, τότε ο εργαζόμενος δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, καθώς τεκμαίρεται πως ο έτερος γονέας μπορεί να κρατήσει τα παιδιά, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση ως ανωτέρω.

Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής, μετά το πέρας της 10ης Απριλίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2020.

Ευελιξία – τηλεργασία
Όσοι δεν κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να αξιοποιήσουν την δυνατότητα τηλεργασίας καθώς και το ευέλικτο ωράριο τον οποίο δεν απαιτείται να δηλώσει άμεσα ο εργοδότης στην ΕΡΓΑΝΗ. Αναλυτικά, αναστέλλεται μέχρι 10 Απριλίου η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο «ΕΡΓΑΝΗ» συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.

(ΠΕ 12/3/20)