Επιβολή προστίμου 1.200€ ανά εργαζόμενο σε περίπτωση απασχόληση ατόμων με αναστολή σύμβασης – Τα πρόστιμα εργατικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων

Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση 14675/469/07-04-2020 με την οποία τροποποιείται η 60201/Δ7.1422/20.12.2019 και στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προστίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 60201/Δ7.1422/2019 οι αριθμούμενες ως 67, 68 και 69 ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, αντίστοιχα, διαμορφώνονται ως κατωτέρω:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ (Άρθ. 1 παρ.4 Β)
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ: ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 350 ΕΥΡΩ
Α/Α                                                      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 400 ΕΩΣ 750 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
1 Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης 400€
2 Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων 400 €
3 Απασχόληση οδηγού λεωφορείου μισθωμένου ή ενταγμένου στα ΚΤΕΛ σε λεωφορείο άλλου ιδιοκτήτη χωρίς την κατάρτιση σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ 500 €
4 Διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και

εφοδιασμένα με τη Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

600€
5 Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας 400€
6 Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου 600€
7 Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου μέσω λογαριασμού πληρωμών 600€
8 Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς 400€
9 Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας, γαλουχούσης 750€
10 Παραβίαση της απαγόρευσης διάκρισης εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας τους – Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού 750€
11 Μη χορήγηση άδειας ανατροφής, ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών 750€
12 Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών 550€
13 Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης 550€
14 Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας 750€
15 Άρνηση του εργοδότη να προσκομίσει αιτούμενα από το ΣΕΠΕ στοιχεία ή πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή διάκριση λόγω φύλου ή λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου 750€
16 Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών που του χορηγήθηκαν,

α) γονική άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών (4 μηνών) β) ειδική γονική άδεια

γ) γονική άδεια νοσηλείας τέκνου

400€
17 Μη διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών 400€
18 Μη χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας (προϋπηρεσίας) 400€
19 Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας 600€
20 Μη χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις 600€
21 Μη χορήγηση άδειας για μεταγγίσεις αίματος 750€
22 Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς 400€
23 Μη χορήγηση άδειας λόγω AIDS 750€
24 Μη χορήγηση άδειας γάμου 550€
25 Μη χορήγηση άδειας γεννήσεως τέκνου 700€
26 Μη χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων 700€
27 Μη καταβολής της κατ’ ελάχιστο αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 550€
28 Παραβίαση ωραρίου πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 700€
29 Μη αναγραφή πρακτικώς ασκούμενου φοιτητή/σπουδαστή/ μαθητή Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού 400€
30 Μη καταχώρηση υπερεργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 400€
31 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο 600€

 

ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 950 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
32 Μη χορήγηση κανονικής άδειας 900€
33 Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας 900€
34 Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€
35 Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€
36 Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών 800€
37 Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών 800€
38 Παραβίαση πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ 900€
39 Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων 950€
40 Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα 800€
41 Μη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου κωλύματος 800€
42 Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 800€
43 Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών

(που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο)

800€
44 Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου 800€
45 Άκυρη απόλυση λόγω αίτησης λήψης γονικών αδειών ή λήψης γονικών αδειών 950€
46 Άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας 950€
47 Μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας ή αναλογίας αυτών 900€
48 Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας ή παρέλευσης του ημερολογιακού έτους (απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη) 900€
49 Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών 800€

 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
50 Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής άδειας 2000€
51 Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση 2000€
52 Μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 1000€
53 Πραγματοποίηση υπερωριών σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) 1000€
54 Πραγματοποίηση υπερωριών σε λοιπές επιχειρήσεις [Ανώνυμες Εταιρείες, Τράπεζες, Εμπορικές Επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ξενοδοχεία, προσωπικό κουζίνας, προσωπικό επισιτιστικών (πλην προσωπικού κουζίνας), θυρωροί, φύλακες, νυχτοφύλακες (εκτός θυρωρών πολυκατοικιών και μεγάρων)], πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση). 1000€
55 Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες A, Β, Γ) και οδηγών βυτιοφόρων 1000€
56 Υπερωριακή απασχόληση οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων

(κατηγορίες Α, Β, Γ) χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»

1000€
57 Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) οδηγών τουριστικών λεωφορείων 1000€
58 Υπερωριακή απασχόληση οδηγών τουριστικών λεωφορείων χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 1000€
59 Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας, προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, χωρίς προηγούμενη καταχώρησή στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 1000€
60 Υπέρβαση ημερήσιου/ετήσιου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων 1000€
61 Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες 1000€
62 Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασίας ή/και υπερωριακής απασχόλησης 1000€
63 Παραβίαση διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας 2000€
64 Άρνηση εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνια πάθηση 2000€
65 Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας 2000€
66 Παραβίαση της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 2000€
67 Απασχόληση εργαζομένων που τελούν σε αναστολή εργασίας, από εργοδότη ο οποίος ανέστειλε τις συμβάσεις εργασίας τους, με χρήση της ρύθμισης της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68). 1200€
68 Απασχόληση εργαζόμενου από εργοδότη που τελεί σε αναστολή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού. 1200€
69 Απασχόληση εργαζόμενου, του οποίου η σύμβαση τελεί σε αναστολή, κατά παράβαση των όρων και των διατυπώσεων για τη δήλωση πρόσκαιρης τηλεργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 1200€

 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 4000 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
70 Απασχόληση ανηλίκων χωρίς Βιβλιάριο Εργασίας 3000€
71 Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες 4000€
72 Παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων 3000€
73 Απασχόληση ανηλίκων σε καλλιτεχνικές εργασίες χωρίς άδεια 3000€
74 Παράνομη απασχόληση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του 4000€
75 Μη καταβολή προσαύξησης επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε ώρα επιπλέον εργασίας μερικώς απασχολουμένου σε περίπτωσης απασχόλησης πέραν της συμφωνημένης 2000€
76 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο 2000€
77 Παράνομη απόλυση εγκύου ή εργαζόμενης που υιοθετεί τέκνο έως 6 ετών ή εργαζομένης που εμπλέκεται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενη μητέρα/κυοφόρος γυναίκα) 4000€
78 Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες) 4000€
79 Μη χορήγηση σε τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθ. 1464 ΑΚ του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (9 εβδομάδες) 4000€
80 Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού 3000€
81 Παραβίαση του δικαιώματος του εργαζόμενου-ης μετά τη λήψη της άδειας μητρότητας, της ειδικής άδειας του άρθρου 142 του

ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α’) ή άλλων αδειών που σχετίζονται με τη γέννηση, την ανατροφή ή την υιοθεσία παιδιού, να επιστρέφει στην ίδια θέση εργασίας

4000€
82 Παραβίαση διατάξεων για την προστασία από την απόλυση / μη τήρηση διαδικασίας απόλυσης συνδικαλιστικού στελέχους 4000€