Εγχειρίδιο ερωτήσεων – απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Απρίλιος 2020)

Δημοσιεύθηκε από την ΑΑΔΕ εγχειρίδιο ερωτήσεων – απαντήσεων σε φορολογικά θέματα Απριλίου 2020.

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει θέματα:

 • Φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
 • Φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
 • Φορολογίας πλοίων και ναυτιλιακών εταιριών
 • Φορολογίας κεφαλαίου
 • Φόρου προστιθέμενης αξίας
 • Τελών και ειδικών φορολογιών
 • Φορολογικών ελέγχων
 • Μητρώου
 • Ελληνικών λογιστικών προτύπων
 • Φορολογικής συμμόρφωσης
 • Είσπραξης δημοσίων εσόδων
 • Άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Μπορείτε να διαβάσετε το εγχειρίδιο (ή/και να το αποθηκεύσετε) ακολούθως:

EGXEIRIDIO_FOROLOGIKA_V1_04_2020