Έως 30 Ιουνίου το πρόγραμμα επιχορήγησης τόκων ενήμερων δανείων για επιχειρήσεις

Σε 12.746 ανέρχονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με 195.693 εργαζομένους συνολικά, που έχουν υποβάλει αίτηση στο ήδη ενεργό πρόγραμμα επιχορήγησης τόκων ενήμερων δανείων για χρονικό διάστημα τριών μηνών (Απρίλιος-Ιούνιος 2020). Οι περισσότερες δραστηριοποιούνται σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός και η εστίαση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της 13ης Μαΐου, από αυτές τις 12.746 ΜμΕ η πλειονότητα των αιτήσεων αφορά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (7.455), ακολουθούν οι μικρές (3.891) και έπονται οι μεσαίες (1.400).

Σχεδόν το 35% που επωφελείται της ενίσχυσης είναι ατομικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, 38.291 ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει το «χτίσιμο» της αίτησης και εκκρεμεί η οριστική υποβολή.
Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία.

Ενεργοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου και θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 30 Ιουνίου, ενώ υπάρχει πιθανότητα να παραταθεί κατά δύο μήνες, δηλαδή να καλυφθούν οι τόκοι ενήμερων δανείων μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία της υγειονομικής κρίσης και της ανταπόκρισης που θα τύχει.

› Η διαδικασία

Κάθε δικαιούχος επιχειρηματίας μπορεί να υποβάλει, ηλεκτρονικά, την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τέσσερις υπεύθυνες δηλώσεις, διαθέσιμες σε επεξεργάσιμη μορφή), στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ, http://www.ependyseis.gr/mis). Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του στην τράπεζα. Μόλις η τελευταία εγκρίνει την αίτηση γίνεται η αποπληρωμή των τόκων.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 750 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση που φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη. Ποσό που αναμένεται να ανέλθει σε 1,2 δισ. ευρώ, από πόρους ΕΣΠΑ.

› Οροι και προϋποθέσεις

Ειδικότερα, δικαιούχοι επιχορήγησης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα. Στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

• Να εντάσσονταν στις 19.3.2020 σε κάποιον από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών και αφορούν στους πληττόμενους από την πανδημία κλάδους).

• Να μην ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, αλλά να αντιμετώπισαν προβλήματα ή να κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια λόγω κορονοϊού.

• Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

• Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31η.12.2020 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν τη 19η.3.2020. Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.

› Τι καλύπτεται

Η επιχορήγηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους, καθώς και την αναλογούσα εισφορά του Ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων: • Τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων • Δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης • Δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ειδικός εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

› Τα δάνεια θα πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31.12.2019.

Καλύπτονται, ακόμη, συμβατικοί τόκοι, καθώς και η αναλογούσα εισφορά του Ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασμών), τα οποία δεν ήταν ενήμερα στις 31.12.2019, αλλά κατέστησαν ενήμερα έως τις 29.02.2020.

Οι δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις να έχουν χορηγηθεί πριν από την 1η.4.2020.

Η επιχορήγηση που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε ποσό έως 800.000 ευρώ

5 ΣΗΜΕΙΑ- ΚΛΕΙΔΙΑ

1. Αφορά σε επιχορήγηση συνεπών δανειοληπτών, όχι σε δανειοδότηση. Οπότε, τα χρήματα που θα δοθούν δεν θα ζητηθούν πίσω.

2. Οσοι λάβουν αυτήν την ενίσχυση μπορούν να συμμετάσχουν και στα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την τόνωση της ρευστότητάς τους, π.χ. ΤΕΠΙΧ ΙΙ (τρέχει) και Ταμείο Εγγυοδοσίας (αναμένεται).

3. Μόνο όσοι κάνουν αίτηση μέχρι 30/06 θα δικαιούνται ακόμη δύο μήνες παράτασης (εφόσον δοθεί τελικά), δηλαδή θα καλυφθούν τόκοι πέντε μηνών.

4. Η επιχείρηση πρέπει να έχει έστω έναν ενεργό ΚΑΔ, από αυτούς που ορίζει το ΥΠΟΙΚ (δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ο κύριος ή αυτός με τα υψηλότερα έσοδα).

5. Η ενημερότητα κρίνεται, αποκλειστικά, για το επιδοτούμενο δάνειο, όχι για το συνολικό προφίλ της επιχείρησης.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής (ΚΥ 17/5/20)