Υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας στην έδρα της επιχείρησης που θα αναφέρει ότι έχει ληφθεί η βοήθεια των 600/800/534/300€ ή η επιστρεπτέα προκαταβολή

H ανάρτηση πινακίδας στην έδρα της επιχείρησης που θα αναφέρει ότι έχει ληφθεί η βοήθεια των 600/800/534/300€ ή η επιστρεπτέα προκαταβολή (ανάλογα την περίπτωση) είναι υποχρεωτική. Επίσης θα έπρεπε να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης εφόσον υπάρχει.

Τις τελευταίες μέρες γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί η ανάρτηση της σχετικής πινακίδας και επιβάλλονται πρόστιμα 1.000€ για την μη ανάρτησή της.

Σας την επισυνάπτω προκειμένου να την εκτυπώσετε και να την αναρτήσετε σε εμφανές σημείο της επιχείρησης γράφοντας στο ανάλογο πεδίο την επωνυμία της επιχείρησης και επιλέγοντας κάτω δεξιά το είδος της ενίσχυσης. Οι διαστάσεις της πρέπει είναι υποχρεωτικά μεγέθους Α3.

Ποιο συγκεκριμένα στην σχετική ΚΥΑ στο άρθρο 5 αναφέρονται τα παρακάτω:

  1. Ο λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:

α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,

β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.

6. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ενημερώνεται αρμοδίως η οικεία Διαχειριστική Αρχή, η οποία εκδίδει απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Δημοσιονομικών Διορθώσεων. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης για τη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης